PZU Życie SA zmienia definicję chemioterapii po interwencji Prezesa UOKiK...
logo
czytaj E-gazety prasa online


PZU Życie SA zmienia definicję chemioterapii po interwencji Prezesa UOKiK

2020-12-29

fot. pixabay.com

• PZU Życie SA wprowadza nową definicję chemioterapii w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) – to skutek działań Prezesa UOKiK.
• W efekcie ubezpieczyciel będzie wypłacał świadcze­nia także w sytuacji, gdy lek jest podawany doustnie, a nie jak wcześniej – tylko w zastrzykach.
• Konsumencie, jeśli wyłącznie z tego powodu PZU Ży­cie odmówiło ci wypłaty świadczenia, złóż wniosek jeszcze raz.

Do UOKiK wpłynęła skarga konsumenta, któremu Pow­szechny Zakład Ubezpieczeń Życie SA odmówił zwrotu kosztów terapii przewlekłej białaczki limfocytowej, chociaż wykupił on polisę na wypadek specjalistycznego leczenia. Ubezpieczyciel tłumaczył, że według definicji zawartej w OWU chemioterapia obejmuje tylko leczenie za pomocą leków przeciwnowotworowych podawanych drogą poza­jelitową, a pacjent przyjmował je doustnie. Sprawa wzbu­dziła wątpliwości Prezesa UOKiK, który wszczął postępo­wanie wyjaśniające i wystąpił do spółki o zmianę praktyk. W efekcie PZU Życie zmieni definicję chemioterapii w OWU będących przedmiotem postępowania na korzyst­niejszą dla konsumentów, a także umożliwi dochodzenie roszczeń osobom, wobec których po 1 stycznia 2017 r. wydał decyzję odmowną.

- Definicje medyczne zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczeń muszą być przejrzyste i jednoznaczne. Nie mogą zawężać pojęć chorób czy terapii. Trzeba pamiętać, że o sposobie leczenia za każdym razem decyduje lekarz. Jeśli uzna on, że w danym przypadku najlepsze rezultaty przyniosą leki podawane doustnie, to nie może to być po­wodem odmowy wypłaty świadczenia. Dzięki temu, że spółka PZU Życie zmieni definicję i uwzględni roszczenia poszkodowanych konsumentów, uniknie postawienia za­rzutów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do tej pory w OWU będących przedmiotem postępowa­nia, stosowanych przez PZU Życie chemioterapia była określana jako „metoda systemowego leczenia choroby nowotworowej za pomocą przynajmniej jednego leku z grupy leków L według klasyfikacji ATC podanego drogą pozajelitową”. Zgodnie z tą definicją spółka odmawiała wypłaty świadczeń zarówno wtedy, gdy leki były podawa­ne doustnie, jak też gdy działały tylko na jeden organ czy komórki nowotworowe, a nie systemowo – na cały orga­nizm. Po negocjacjach Prezesa UOKiK z PZU Życie i kon­sultacji z Rzecznikiem Praw Pacjenta, ubezpieczyciel przy­jął nową definicję chemioterapii jako „metody leczenia no­wotworu złośliwego z zastosowaniem przynajmniej jedne­go leku przeciwnowotworowego należącego do grupy L01 klasyfikacji ATC” z wyłączeniem, że „ochrona nie obe­jmuje zastosowania leków hormonalnych grupy L02, im­munostymulujących grupy L03 oraz immunosupresyjnych grupy L04 klasyfikacji ATC w leczeniu nowotworu złośli­wego”. W nowej definicji nie ma już ani warunku działania na cały organizm, ani ograniczeń w sposobie podawania leków.

Dzięki działaniom Prezesa UOKiK osoby, którym PZU Życie odmówił po 1 stycznia 2017 r. wypłaty świadczenia na pod­stawie starej definicji chemioterapii, będą miały szansę na jego uzyskanie. Spółka powiadomi ich o takiej możliwości. Od tego czasu będą mieć 30 dni na ponowne złożenie wniosku o wypłatę.

Podobną sprawą Prezes UOKiK zajmował się już w 2010 r. Wtedy wątpliwości wzbudziła stosowana przez PZU Życie definicja zawału serca, na podstawie której spółka odma­wiała wypłaty odszkodowań wielu pacjentom. Po konsul­tacjach z ekspertami z dziedziny kardiologii Prezes UOKiK stwierdził, że definicja nie odpowiada obowiązującej wie­dzy medycznej. Przy zawale serca nie musi bowiem wys­tąpić przesłanka wymieniona przez PZU Życie w OWU – tzw. załamek Q w EKG. Karę prawie 4 mln zł za wprowa­dzanie konsumentów w błąd utrzymał w 2013 r. Sąd Ape­lacyjny.

Pomoc dla konsumentów:
☎ 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK

baner