Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Mały ZUS plus do 1 lutego dla drobnej przedsiębiorczości

2021-01-26

Blisko 300 tys. osób w całym kraju zgłosiło się już do małego ZUS plus. W województwie podlaskim korzysta z tego uprawienia aktualnie ponad 7,5 tys. niedużych przedsiębiorców. Są oni uprawnieni do płacenia niż­szych składek na ubezpieczenia społeczne. Właściciele firm, którzy chcą korzystać z małego ZUS plus i spełnia­ją warunki, powinni zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego.

Do małego ZUS plus można się zgłaszać od początku ro­ku. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubez­pie­czenia społeczne. Nie dotyczy ona jednak składki zdrowotnej. Co ważne osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rze­cznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dla kogo Mały ZUS plus
Przypomina, że Mały ZUS plus adresowany jest do przed­siębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalenda­rzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gos­podarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gos­podarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Jakie dokumenty i kiedy trzeba złożyć
Na małym ZUS plus można być maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r. Można to zrobić składając w ZUS odpo­wiednie dokumenty: ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z do­tychczasowym kodem ubezpieczeni,) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właści­wym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92.

Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego mie­sią­ca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym docho­dzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wyliczyć podstawę wymiaru składki
- Warto pamiętać, że kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubez­pieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcz­nego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wy­miaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 pro­cent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia - czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku. Warto skorzy­stać z kalkulatora, który znajduje się na stronie eskladka.pl – wyjaśnia rzeczniczka.

Kto nie skorzysta z Małego ZUS plus
Z małego ZUS plus nie mogą skorzystać firmy, które roz­liczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które pro­wadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspól­nik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego praco­dawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzed­nim roku kalendarzowym.

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero zało­żyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a nas­tę­pnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner