Przypominamy, że do 1 lutego należy złożyć formularz ZUS IWA za 2020rok ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Do 1 lutego trzeba złożyć ZUS IWA za 2020 r.

2021-01-21

1 lutego upływa termin na złożenie informacji o danych do ustalenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, trwający od kwie­tnia do końca marca następnego roku. Nie jest to jednak obowiązek wszystkich firm. Taką powinność mają przed­siębiorcy, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpie­czenia wypadkowego przeciętnie co najmniej 10 osób oraz spełnili dodatkowe warunki określone w przepi­sach.

Do końca stycznia część przedsiębiorców musi złożyć in­formację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2020 r. Informację ZUS IWA muszą złożyć płatnicy, którzy jednocześnie:

✔ byli zgłoszeni nieprzerwanie, jako płatnicy skła­dek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. i co najmniej jeden dzień w stycz­niu 2021 r.,
✔ w 2020r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowe­go co najmniej 10 ubezpieczonych,
✔ 31 grudnia 2020r. byli wpisani do rejestru REGON.

- W dokumencie ZUS IWA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych, liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia, a także należy umieścić dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, jakie miały miejsce w roku, za który jest składana IWA, czyli w 2020 roku. Od treści dokumentu ZUS IWA zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które płatnik będzie opłacał od kwietnia 2021 roku do marca 2022 roku – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rze­cznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kto i jak ustala wysokość składki
Płatników, którzy przekazali do Zakładu informację ZUS IWA trzy razy z rzędu, czyli za trzy ostatnie lata kalenda­rzowe, w ustalaniu wysokości składki wypadkowej wyrę­czy ZUS. Informację o wyznaczonej składce ZUS prześle w stosownym zawiadomieniu do 20 kwietnia. Informację przedsiębiorcy mogą także znaleźć na PUE ZUS.

Pozostali płatnicy samodzielnie zgodnie z ich PKD ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka. Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadko­wego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwy­ższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Od 1 kwietnia 2021 roku zmieni się ponownie wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego, a nowe wartości stopy procentowej dla grup działalności znane będą w marcu 2021 r.

Jak IWA dostarczyć do ZUS?
Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, w jakiej przekazuje dokumenty ubezpiecze­niowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe). Tak więc jeśli przed­siębiorca składa dokumenty drogą elektroniczną, to rów­nież ZUS IWA należy wysłać w takiej formie. Gdy przeka­zuje dokumenty w formie papierowej, to IWA powinna być również złożona w formie papierowej. W przypadku prze­kazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki poczto­wej, na kopercie powinien być umieszczony napis "ZUS IWA".

Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce Zakładu.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner