Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył prawie 375 tys. zł kary na dwóch uczestników zmowy przetargowej.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zmowa przetargowa - decyzja Prezesa UOKiK

2021-01-21

fot. pixabay.com

• Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył prawie 375 tys. zł kary na dwóch uczestników zmowy przetargowej.
• Przedsiębiorcy ustalili, że zostanie wybrana droższa oferta jednego z nich.
• Poszkodowany w tej sprawie został organizator prze­targu – gmina Tarnobrzeg, a pośrednio również podat­nicy.

Prezes UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził zawarcie niedozwolonego porozumienia przez dwóch przedsiębior­ców startujących w przetargu organizowanym przez gmi­nę Tarnobrzeg w 2014 r. Zamówienie publiczne dotyczyło dostawy i montażu ścianek aranżacyjnych w ramach pro­jektu Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny. Najtańszą ofertę złożył przedsiębiorca działający pod na­zwą Janusz Kurek Firma Budowlana J & S z Kazimierzy Wielkiej. Po ogłoszeniu wyników zrezygnował z podpisa­nia umowy. Tym samym gmina wybrała spółkę Brimat z Rzeszowa, która zaoferowała cenę blisko o 315 tys. zł wyższą.

UOKiK ustalił, że było to działanie uzgodnione przez prze­dsiębiorców, a ich celem był wybór droższej propozycji. Dlatego Prezes Urzędu nałożył na uczestników zmowy przetargowej kary w łącznej wysokości blisko 375 tys. zł (216,9 tys. zł na Brimat i 157,47 tys. zł na Janusz Kurek Fir­ma Budowlana J & S).

- Bez względu na to jaki mechanizm ustawiania przetar­gów jest stosowany przez przedsiębiorców, to stanowi on porozumienie ograniczające konkurencję i złamanie obo­wiązującego prawa, służącego uczciwemu i konkurencyj­nemu dostępowi do zamówień publicznych. Na zmowach przetargowych bogacą się nieliczni, tracą zaś gospodar­stwa domowe, rzetelni przedsiębiorcy i polska gospodarka – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwoła­nie do sądu. Maksymalna kara za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję może wynieść do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzają­cym wydanie decyzji.

UOKiK prowadzi program pozyskiwania informacji od ano­nimowych sygnalistów. Wejdź na https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany europejski system gwarantuje całkowitą anonimowość, także wobec urzędu.

Prezes Urzędu przypomina również, że kto poniósł szko­dę wskutek naruszenia prawa konkurencji może złożyć do sądu cywilnego pozew przeciwko każdemu z podo­mitów, który złamał prawo. Składając pozew, należy wskazać dochodzoną kwotę odszkodowania. Ustalając jej wysokość, należy rozważyć scenariusz alternatywny, czyli jak wyglądałaby sytuacja na rynku w przypadku braku na­ruszenia. Co do zasady szkodą będzie nadwyżka w zapła­conej cenie, która powstała w wyniku stosowania antykon­kurencyjnych praktyk.

Pomoc dla konsumentów:
☎ 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK

baner