Chorobowy i macierzyński będzie przeliczony, gdy zmieniono wymiar czas pracy na podstawie ustawy o COVID-19.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Chorobowy i macierzyński będzie przeliczony, gdy zmieniono wymiar czasu pracy
na podstawie ustawy o COVID-19

2020-10-16

Zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru zasił­ków w razie choroby i macierzyństwa, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzy­stne warunki zatrudnienia na podstawie ustawy o COVID-19. Zmiany przepisów obowiązują od 9 paździe­nika 2020 r. Przeliczenie obniżonych zasiłków będzie następowało na wniosek.

- Nowe przepisy dotyczą osób, którym pracodawca na podstawie ustawy o COVID-19 obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę. W myśl nowej ustawy pod­stawa wymiaru zasiłku nie będzie uwzględniała obniżo­nego wymiaru czasu pracy lub mniej korzystnych zasad wynagrodzenia ze względu na COVID-19, pod warunkiem, że obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okre­sami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

- Jeśli zostaną spełnione powyższe warunki, nie będzie miał zastosowania przepis mówiący o tym, że podstawę wymiaru zasiłku ustala się na nowo, jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała nie­zdolność do pracy albo w okresie 12 miesięcy kalendarzo­wych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Oznacza to, że dla tych osób, podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, lecz przyjmuje się dla nich podsta­wę wymiaru obliczoną dla wcześniejszego zasiłku – do­daje rzeczniczka

Przyjęte zmiany regulują sposób obliczania podstawy wy­miaru zasiłków zarówno pracowników, którym ZUS albo pracodawcy ustalili już podstawę wymiaru świadczeń na podstawie obniżonego wynagrodzenia jak i pracowników, którzy dopiero nabędą prawo do tych świadczeń.

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków już wypłaconych będzie następowało na wniosek świadczeniobiorcy. Mniej korzystana podstawa zostanie zastąpiona kwotą wyliczoną zgodnie z nowymi przepisami, czyli bez obniżenia.

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku – na wniosek świadczeniobiorcy
Aby można było przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku, świadczeniobiorca musi złożyć wniosek. Powinien go dostarczyć do:

✔ pracodawcy – jeśli to on jest uprawniony do wypłaty zasiłków swoim pracownikom,
✔ ZUS – jeśli zasiłek wypłacał ZUS, gdyż pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków osobom, które zatrudnia.

Nie ma sformalizowanego wzoru wniosku. Wystarczy żeby świadczeniobiorca napisał, że występuje o przeliczenie wcześniej wypłaconego zasiłku, który został zmniejszony w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy.

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek taki może być złożo­ny na portalu PUE ZUS przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58. Potrzebne będzie także potwierdzenie od praco­dawcy, że obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19. Wniosek może być także złożony do pracodawcy, który powinien niez­włocznie przekazać go do ZUS.

ZUS albo pracodawca przelicza podstawę wymiaru zasił­ków już wypłaconych za okres:

✔ po 30 marca 2020 r. dla pracowników, którym obniżo­no wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu lub wobec których zawarto porozumie­nie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrud­nienia niż te wynikające z umowy o pracę, w zakresie i przez czas, ustalone w porozumieniu,
✔ po 23 czerwca 2020 r. dla osób, którym wymiar czasu pracy został obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, zatrudnionych u pracodawcy, któremu zmniejszyły się przychody i w związku z tym istotnie wzrosły obciążenia funduszu wynagrodzeń,
✔ po 25 sierpnia 2020 r. dla osób, którym na mocy roz­porządzenia Rady Ministrów wprowadzono na czas określony – nie dłuższy niż do końca danego roku bud­żetowego – mniej korzystne warunki zatrudnienia niż te wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner