Od nowego roku zleceniobiorca może wystąpić o zwolnienie z naliczania składek
logo
czytaj E-gazety prasa online


Od nowego roku zleceniobiorca może wystąpić o zwolnienie z naliczania składek

2021-01-07

fot: pixabay.com

Osoby, które wykonują umowy zlecenia, a także umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek. Wniosek mogą przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021r.

- To zleceniobiorca składa do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek na formularzu RZN w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021r. – informu­je Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlas­kiego.

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek, muszą być spełnione następujące warunki:
➤ umowa musi być zawarta między 1 stycznia a 31 marca 2021r.,
➤ przedmiot zawartej umowy związany jest z dzia­łalnością i usługami określonymi w Tarczy antykryzysowej 6.0.
➤ łączny przychód uzyskany z wykonywania umów na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek, nie może przekraczać 100% przeciętnego miesięczne­go wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
➤ zleceniobiorca nie może podlegać ubezpiecze­niom społecznym z innego tytułu niż umowy zlecenia.

Kto może skorzystać ze zwolnienia
Każda osoba, spełniająca wszystkie warunki, która wyko­nuje umowę cywilnoprawną, czyli umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, może złożyć wniosek o zwolnienie swojego zlecenioda­wcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opła­cania składek. Wniosek może dotyczyć składek na ubez­pieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwa­rantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021r. do 30 kwietnia 2021r.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek RZN należy złożyć tylko elektronicznie przez Pla­tformę Usług Elektronicznych ZUS, a także przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Można go złożyć już od 1 stycznia 2021r., i dotyczy umów zlecenia zawartych od tej daty. Musi być on przekazany w ciągu 7 dni od dnia za­warcia umowy zlecenia. Jeśli termin nie zostanie dotrzy­many, to wniosek nie będzie rozpatrzony. Gdy zleceniobio­rca zdecyduje się na złożenie wniosku RZN, musi poinfor­mować o tym swojego zleceniodawcę.

- Należy pamiętać o tym, że składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem nie są zapisywane na kon­cie ubezpieczonego. W okresie zwolnienia ze składek zle­ceniobiorca i członkowie jego rodziny, których zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – wyjaśnia rzeczniczka.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner