Przeczytaj i dowiedz się, kto ma obowiązek zgłasić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego? ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-05-19

Ubezpieczenie zdrowotne studenta
- kto go zgłasza

fot. ZUS

Z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych może korzystać student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzinę albo uczelnię. Gdy zdecyduje się na podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę, to do ubezpiecze­nia zdrowotnego zgłosi go pracodawca.

Kiedy do zdrowotnego zgłasza rodzina?
Studenta może zgłosić do tego ubezpieczenia rodzic albo inna osoba uprawniona, np. jego małżonek. Nie może mieć on jednak ukończonych 26 lat. Zgłoszenie to nie wią­że się z obowiązkiem opłacania wyższej składki na ubez­pieczenie zdrowotne. Student, który ma orzeczenie o zna­cznym stopniu niepełnosprawności (lub inne traktowane na równi), może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowo­tnego jako członek rodziny, nawet gdy ukończy 26 lat.

Kiedy zgłasza uczelnia?
Jeśli rodzic albo inna osoba uprawniona nie mogą zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż np. nie pracują i nie są ubezpieczeni, to zrobi to uczelnia. Student musi ją o tym poinformować, czyli złożyć wniosek.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez praco­dawcę lub samodzielnie
- Jeśli student podpisze umowę o pracę lub zacznie pro­wadzić działalność gospodarczą, to będzie miał własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji będzie ubezpieczony jako pracownik albo osoba prowa­dząca działalność gospodarczą. Wówczas rodzina albo uczelnia nie będą mogły go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi go pracodawca, a jeśli rozpocznie prowadzenie działalności musi sam głosić się do tego ubezpieczenia – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Zleceniodawca
Od umowy zlecenia ze studentem, który nie ukończył 26 lat, nie opłaca się składek. Status studenta, który pozwala na zwolnienie z płacenia składek przysługuje od dnia przy­jęcia w poczet studentów (czyli immatrykulacji) do dnia, w którym:

✔ uczelnia skreśli go z listy studentów, bo np. zrezygnuje ze studiów,
✔ złoży egzamin dyplomowy,
✔ złoży ostatni wymagany planem studiów egzamin – jeśli studiuje na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym lub weterynarii,
✔ zaliczy ostatnią przewidzianą w planach studiów praktykę – jeśli studiuje farmację.

Gdy student korzysta ze zwolnienia z opłacania składek od umowy zlecenia, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go rodzina albo uczelnia.

- Zleceniobiorca, który skończy studia lub chwilowo nie ma statusu studenta np. skończył studia licencjackie i dopiero od października rozpocznie uzupełniające studia magisterskie, musi poinformować o tym swojego zlece­niodawcę. Zleceniodawca będzie go musiał zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - wyjaśnia rzeczniczka.

Ze zwolnienia z opłacania składek od umowy zlecenia nie korzysta student, który podpisze umowę zlecenia z własnym pracodawcą albo z innym podmiotem niż własny pracodawca ale wykonuje ją na jego rzecz. W takich sy­tuacjach studenta zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego pracodawca.

Zmiana tytułu do ubezpieczeń
Gdy student, którego rodzic albo uczelnia zgłasza do ube­zpieczenia zdrowotnego rozpocznie pracę na podstawie umowy o pracę, to rodzic albo uczelnia muszą go wyreje­strować z tego ubezpieczenia. Do ubezpieczeń - w tym do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłosi go pracodawca. Gdy student zakończy pracę, znów może być ubezpieczony przez rodzinę albo uczelnię, ale nie stanie się to automa­tycznie. Rodzic albo uczelnia muszą go zgłosić do ubez­pieczenia zdrowotnego.

Ważne!
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 4 mie­siącach od ukończenia studiów albo skreślenia z listy stu­dentów.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner