Jeżeli jesteś studentem i planujesz podjąć pracę w wakacje, dowiedz się jaki rodzaj umowy z pracodawcą będzie dla Ciebie najkorzystniejszy ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-06-18

Idą wakacje. Czy warto zatrudnić ucznia
lub studenta

fot. ZUS

Znaczna część studentów podczas wakacyjnej przerwy od nauki podejmuje prace sezonowe. Najczęściej podpi­sują umowy cywilnoprawne, czyli zlecenia lub o dzieło. Zdarza się, że pracodawca podpisuje ze studentem umowę o pracę. Decydując się na podjęcie zatrudnienia warto wiedzieć, z jakich świadczeń możemy skorzystać, gdy odprowadzane są składki na ubezpieczenia społe­czne.

Umowa o pracę
Student, który pracuje w Polsce na podstawie umowy o pracę, nawet, jeśli ma mniej niż 26 lat podlega obowiązko­wo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobo­wemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Pracodawca opła­ca, więc za niego obowiązkowo wszystkie składki na ube­zpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

- Umowa ta daje jednak wiele przywilejów, których nie mają osoby pracujące na umowę zlecenia. Między innymi ma prawo do urlopu czy wynagrodzenia za pracę w go­dzinach nadliczbowych. Jest też objęty wszystkimi obo­wiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, a w związku z tym korzysta z ochrony, którą te ubezpieczenia gwarantują – ma prawo do świadczeń m.in. w razie choroby czy macierzyństwa - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Co dają ubezpieczenia
Dzięki ubezpieczeniu emerytalnemu możemy otrzymać emeryturę. Z ubezpieczenia rentowego finansowane są np. renty z tytułu niezdolności do pracy. Z ubezpieczenia chorobowego korzystamy w razie choroby czy macierzyń­stwa. Dzięki ubezpieczeniu wypadkowemu możemy liczyć na odszkodowanie lub rentę, gdy ulegniemy wypadkowi przy pracy. Z kolei ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do publicznej opieki zdrowotnej.

Umowa o dzieło
Niezależnie czy jest się studentem czy nie, od umowy o dzieło nie płaci się żadnych składek. Plus jest taki, że student otrzymuje, co prawda wyższe wynagrodzenie, ale minusem takiej umowy jest brak ubezpieczenia i prawa do świadczeń. Praca nie liczy się też do emerytury.

Co ważne: Jeśli student wykonuje umowę o dzieło na rzecz firmy, w której pracuje na umowę o pracę, bądź zawrze umowę o dzieło z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale wykonuje ją na rzecz swojego pracoda­wcy, to pracodawca będzie musiał opłacić od umowy o dzieło wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Umowa zlecenia bez składek
W większości praca podejmowana przez studentów na wakacjach ma charakter typowo sezonowego zajęcia i wykonywana jest w ramach umowy zlecenia. Studenci do ukończenia 26 roku życia nie są obejmowani ubezpiecze­niami z tytułu umowy zlecenia ani obowiązkowo, ani dob­rowolnie. By tak się stało, zleceniobiorca musi posiadać status studenta przez cały czas trwania umowy zlecenia. Nie są studentami uczestnicy studiów doktoranckich oraz uczestnicy studiów podyplomowych, nawet jeśli mają mniej niż 26 lat. - Plusem tej umowy są mniejsze koszty dla pracodawcy i wyższe wynagrodzenie dla studenta, a minusem takiej umowy, brak ubezpieczenia – dodaje rze­czniczka.

Umowa zlecenia ze składkami
Student powyżej 26 roku życia, który pracuje na umowę zlecenia i jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, ren­towemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest w tym przypadku dobrowolne, a objęcie nim następuje na wniosek zleceniobiorcy, to jest studenta, który zgłosił chęć przystąpienia do takiego ubezpieczenia zleceniodawcy.

Jeśli student zdecyduje się na objęcie takim ubezpiecze­niem, może korzystać z płatnych zwolnień chorobowych czy też zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Do tego ubezpieczenia można jednak przystąpić wyłącznie, jeśli podlega się obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytal­nemu, rentowemu oraz wypadkowemu). Objęcie ubezpie­czeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku w tej sprawie, o ile zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umo­wy zlecenia.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner