Czym są zatory, kiedy może zająć się nimi Prezes Urzędu, jak można zgłosić, że przedsiębiorca nie płaci i kto może to zrobić? ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Decyzje Prezesa UOKiK w sprawie
zatorów płatniczych

2021-08-17

fot. pixabay.com

• Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał cztery decyzje w sprawach zatorów płatniczych.
• Nałożył ponad 266 tys. zł kary na spółkę Astaldi.
• Odstąpił od wymierzenia kary finansowej wobec trzech podmiotów.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał kolejne decyzje w sprawie zatorów płatniczych. Pierwsza z wydanych decyzji dotyczy przedsiębiorcy zajmującego się budową dróg. Chodzi o Astaldi Societa Per Azioni, który prowadzi działal­ność w Polsce poprzez Astaldi S.p.A. Spółka Akcyjna Od­dział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

- Spółka Astaldi nie płaciła w terminie wielu polskim pod­wykonawcom, którzy budowali drogi i autostrady. Tylko w ciągu trzech miesięcy 2020 r. nie uregulowała w terminie 858 faktur wobec 255 kontrahentów na łączną kwotę po­nad 61 mln zł. Średnia długość opóźnienia wynosiła 18 dni, ale pojedyncze zaległości były znacznie dłuższe, wynosiły bowiem nawet 119 dni – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

- Zjawisko to jest groźne tym bardziej, że z informacji do­cierających z rynku wynika, że odsetek firm deklarujących problemy z przeterminowanymi płatnościami w Polsce waha się między 80-90 proc. Poszkodowani są w szcze­gólności mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którym silniej­si uczestnicy rynku narzucają wydłużone terminy zapłaty lub nie płacą w terminie. Nieterminowe płatności, jak i zbyt długie terminy zapłaty, mają negatywny wpływ na płyn­ność finansową przedsiębiorstw i ich rozwój, zwiększając koszty prowadzenia działalności i ryzyko upadłości – pod­kreśla Prezes UOKiK.

Przeprowadzone wobec Astaldi postępowanie wykazało, że tylko w okresie 3 miesięcy objętych badaniem, tj. lutym, marcu i kwietniu 2020 r., spółka opóźniała się ze spełnia­niem świadczeń pieniężnych na ponad 61 mln zł, przy czym największa kwota opóźnionych świadczeń wobec jednego kontrahenta, polskiego przedsiębiorcy z branży budowlanej, wyniosła 11 636 741,65 zł z tytułu 6 faktur.

Jednocześnie, dotychczasowe doświadczenia Urzędu wskazują, że zarówno dysproporcja w potencjale ekono­micznym, jak i uzależnienie mniejszych dostawców od opóźniających się im z zapłatą dłużników, może stanowić formę nieuczciwego kredytowania się przedsiębiorców kosztem słabszych uczestników rynku. Wobec takich nieuczciwych przedsiębiorców podejmowane są działania mające na celu zwalczanie zatorów płatniczych, w tym nakładane są administracyjne kary pieniężne, celem motywowania do terminowego regulowania zobowiązań.

Zgodnie z przepisami sposób obliczenia kary administra­cyjnej stanowi sumę kar jednostkowych za każde opóźnie­nie. Wysokość kar jednostkowych zależna jest od wysoko­ści opóźnionego świadczenia, długości opóźnienia oraz sumy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

W przypadku spółki Astaldi sankcja pieniężna, po zastoso­waniu ustawowego wzoru, wyniosła ponad 266 tys. zł (266.530,02 zł).

Trzy odstąpienia od wymierzenia kary
Przepisy dotyczące zatorów płatniczych przewidują, że Prezes UOKiK automatycznie odstępuje od wymierzenia kary, jeśli wartość świadczeń, których przedsiębiorca nie otrzymał lub otrzymał je z opóźnieniem w badanym okresie, przewyższa sumę zobowiązań, których sam nie opłacił lub opłacił z opóźnieniem.

Tak było w przypadku trzech przedsiębiorców: działającego w branży transportowej PKC Group Poland, producenta artykułów spożywczych Storteboom Hamrol oraz spółki Amica Handel i Marketing zajmującej się hurto­wą sprzedażą artykułów AGD.

Prezes UOKiK ustalił, że spółka PKC Group Poland w ba­danym czasie (luty-kwiecień 2020 r.) nie uregulowała w terminie świadczeń pieniężnych na kwotę ponad 28 mln złotych. Suma opóźnionych wierzytelności Storteboom Hamrol wyniosła w tym samym czasie ponad 33 mln zł, a w przypadku Amica Handel i Marketing było to 88 mln zł. Jednocześnie, przedsiębiorcy w badanym okresie wyka­zali, że nie otrzymali lub otrzymali po terminie należności na większe kwoty, najwięcej w przypadku Amica Handel i Marketing – ponad 151 mln zł.

Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz sposób karania
Interwencja Prezesa Urzędu w sprawach dotyczących za­torów płatniczych jest możliwa, jeśli w ciągu 3 kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pienięż­nych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 5 mln złotych.

Wejdź na stronę poświęconą zatorom płatniczym
Przykłady obliczania kar dla konkretnych kwot długów, a także najważniejsze informacje o kompetencjach Prezesa UOKiK w obszarze zatorów płatniczych, można znaleźć na specjalnie uruchomionej stronie internetowej. Czym są zatory, kiedy może zająć się nimi Prezes Urzędu, jak moż­na zgłosić, że przedsiębiorca nie płaci i kto może to zro­bić? Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi znajdziesz na zatoryplatnicze.uokik.gov.pl .

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK