Czas obowiązywania korzystniejszych regulacji dla medyków upłynął 4 września...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób wykonujących zawody medyczne

2020-09-10

5 września 2020r. przestały obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego oraz możliwości świadczenia pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez osoby wykonujące zawód medyczny.

- Czas obowiązywania korzystniejszych regulacji dla medyków upłynął 4 września. 5 września 2020r. stracił moc obowiązującą przepis, który przyznawał osobom wykonującym zawód medyczny czyli lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym, zasiłek chorobowy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Zasiłek chorobowy
Od 5 września 2020 r. ubezpieczony, który jest zatrudniony w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który:

✔ był niezdolny do pracy z powodu COVID-19, powstałą w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub
✔ przebywał na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, ponieważ pozostawał w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

ma prawo do zasiłku chorobowego na ogólnych zasadach, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, który dotyczy pracowników i w wysokości odpowiednio 70 proc. lub 80 proc. podstawy wymiaru. Oznacza to, że po wyczerpaniu 33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, nie otrzyma świadczenia w wysokości 100 proc.

Świadczenie pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez osoby wykonujące zawód medyczny.
Za okres od 5 września 2020 r. osoby ubezpieczone, które wykonują zawód medyczny tracą również prawo do:

✔ zasiłku chorobowego, jeżeli w okresie objęcia ich obowiązkową kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, świadczą pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielają świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,

✔ dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeżeli świadczą pracę w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż czas zwolnienia od wykonywania pracy w związku z osobistym sprawowaniem opieki nad:
– dzieckiem w wieku do lat 8 lub
– dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do lat 16 lub
– dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub
– dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku do lat 24 lub dorosłą osoba niepełnosprawną.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner