Zasiłek pogrzebowy to jedno ze świadczeń, o które możemy złożyć wniosek przez internet. ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-03-24

Zasiłek pogrzebowy przez internet

W roku 2020 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku wypłacił o 1 tys. zasiłków pogrzebowych więcej niż rok wcześniej. Liczba przekazanych świadczeń z powodu śmierci w ubiegłym roku to blisko 9 tys. zaś w 2019 roku liczba wniosków nie przekroczyła 8 tys.

Zasiłek pogrzebowy to jedno ze świadczeń, o które możemy złożyć wniosek przez internet. Musimy oczywiście odpowiednio się do tego przygotować.

- Z tej usługi skorzystają wyłącznie osoby, które mają swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli nie mamy swojego konta na PUE ZUS możemy założyć go przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.
Do podpisania wniosku o zasiłek wykorzystamy certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.

Ważne terminy
Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Wypłata zasiłku pogrzebowego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak złożyć wniosek przez internet
Aby złożyć wniosek przez Internet, musimy zalogować się na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Następnie w katalogu usług wybieramy usługę "Złożenie dokumentu Z-12". Dalszy krok to uzupełnienie dane w formularzu i wskazanie dyspozycji sposobu odbioru korespondencji w tej sprawie. Domyślnie korespondencja zostanie skierowana elektronicznie poprzez PUE ZUS. Osoby posiadające konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej powinny pamiętać o podaniu numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek. Ostatni krok to podpisanie wniosku za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wysłanie elektronicznie do ZUS.

Jakie dokumenty musimy dostarczyć, bo nie przekażemy ich elektronicznie
Osobiście lub pocztą musimy, również dostarcz do terenowej jednostki ZUS odpis skrócony aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a w sytuacji gdy oryginały zostały złożone w banku, wówczas kopie rachunków potwierdzonych przez bank za zgodność z oryginałem. Aby wniosek był kompletny, musimy dołączyć również dokumenty potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą (np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty).Kolejny dokument to zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym - gdy osoba zmarła podlegała ubezpieczeniu lub wnioskodawca ubiega się o zasiłek pogrzebowy z tytułu swojego ubezpieczenia. Powinniśmy również złożyć oświadczenie o niepobraniu zasiłku pogrzebowego z innego tytułu lub zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej, organizacji politycznej lub społecznej w sytuacji gdy koszty pogrzebu zostały pokryte przez te podmioty.

Wypłata zasiłku
W przypadku przyznania prawa do zasiłku pogrzebowego wypłata zasiłku nastąpi na wskazany rachunek lub gdy nie został on podany - zostanie wysłany na adres zamieszkania lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.

Jeżeli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy będzie podzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

W przypadku odmowy prawa do zasiłku pogrzebowego zostanie wydana decyzja. Można odwołać się od niej do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner