Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia 2020 r. ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

2020-11-30

fot. ZUS

Od 30 listopada do 24 grudnia to nowy okres obowiązy­wania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, gdy zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, czy szkołę, do której uczęsz­cza dziecko. Ze świadczenia mogą korzystać także medy­cy. Nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również wówczas, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zape­wnić opieki z powodu jej ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19. Ze świadczenia mogą skorzystać również rodzice dziecka w sytuacji np. kwarantanny czy izolacji niani, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą - mówi Katarzyna Krupicka, regio­nalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Do zasiłku uprawnieni są też rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych oraz pełnoletnich osób niepeł­nosprawnych, jeśli nie mogą pracować z powodu spra­wowania opieki nad nimi, a placówka, do której uczęszczała osoba niepełnosprawna, została zamknięta z powodu epidemii koronawirusa.

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zape­wnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze wzg­lędu na ograniczenie w liczbie podopiecznych - dodaje rzeczniczka.

Zasiłek dla osób zatrudnionych w służbie medycznej
Szkoły podstawowe mają obowiązek prowadzenia działa­lności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działa­lność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

- Rodzice, którzy chcą z tego skorzystać, składają do dyre­ktora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. To jest udogodnienie, a nie obowiązek. Jeśli rodzic nie skorzysta z opieki zapewnionej przez szkołę i zostanie ze swoją pocie­chą w domu, będzie miał prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, tak jak inne grupy zawodowe - informuje Katarzyna Krupicka.

Kto nie ma prawa do świadczenia
Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwa­nia dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nie przysługuje on tym osobom, gdy drugi z rodziców dziecka może zape­wnić mu opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy placówka zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Nie zmieniły się zasady występowania o to świadczenie. Aby je otrzymać wystarczy złożyć u swojego płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają takie oświadczenie w ZUS. Bez tego dokumentu ZUS, jak rów­nież płatnik składek, nie wypłaci zasiłku.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner