Zasiłek przysługuje wówczas, gdy nie będzie możliwe zapewnienia opieki nad dzieckiem lub dorosłą osobą niepełnosprawną ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-04-23

Nadal można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

W dalszym ciągu można korzystać z dodatkowego zasi­łku opiekuńczego. Został wydłużony do 9 maja. Można się o niego ubiegać, m.in. gdy placówka oświatowa dzie­cka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknię­ta, lub działa w ograniczonym zakresie. Z zasiłku można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania zatrudniona na umowie uaktyw­niającej lub opiekun dzienny.

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarów­no na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orze­czenie o potrzebie kształcenia specjalnego – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS wo­jewództwa podlaskiego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wówczas, gdy placówki są nadal zamknięte ze względu na COVID-19, a także w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła swoją działalność stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funk­cjonowanie zostanie ograniczone ze względu na nieprze­widziane zamknięcie klasy czy oddziału.

- Zasiłek przysługuje wówczas, gdy nie będzie możliwe zapewnienia opieki nad dzieckiem lub dorosłą osobą niepełnosprawną. Jeżeli np. żłobek, czy przedszkole do którego uczęszcza dziecko, zostanie czasowo zamknięte, to taki zasiłek będzie przysługiwał wyjaśnia rzeczniczka.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, także za dni ustawowo wolne od pracy. Nie wlicza się go do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzo­wym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner