Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać także medycy...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Medycy mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

2020-11-23

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli sko­rzystać medycy, którzy zostaną z dzieckiem w domu i tym samym nie skorzystają z zapewnionej opieki przez szkołę. Tak wynika z najnowszej interpretacji Minister­stwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Obowiązek zapewnienia przez szkoły opieki nad dziećmi osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących dzia­łalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza­niem COVID-19 jest uprawnieniem i udogodnieniem dla rodziców, którzy chcieliby pracować.

- Jednak rodzice nie muszą z tej opieki skorzystać. Jeśli rodzic nie skorzysta z opieki nad dzieckiem zapewnionej przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuń­czy. Natomiast jeśli skorzysta z opieki w szkole, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS woje­wództwa podlaskiego

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwa­nia dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu ro­dzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasił­ku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Tekst i fotografie: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner