Pamiętaj, jeśli zawarłeś umowę na odległość, możesz od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 14 dni ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Prezes UOKiK stawia zarzuty spółce TeleGo

2021-05-07

fot. pixabay.com

• Operator telefoniczny TeleGo może wprowadzać kon­sumentów w błąd.
• Ze skarg konsumentów wynika, że przedstawiciele firmy mogą podawać się za dotychczasowego opera­tora.
• Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko przedsiębiorcy.

Spółka TeleGo z Warszawy świadczy usługi telekomunika­cyjne w sieci stacjonarnej, komórkowej, usługi dostępu do internetu oraz usługę teleopieki. Do Urzędu trafiły liczne skargi, z których wynika, że przedstawiciele firmy dzwo­niąc do konsumentów z propozycją zawarcia umowy i następnie odwiedzając ich w domu, mogą wskazywać lub sugerować, że reprezentują ich dotychczasowego opera­tora telefonicznego. Konsumenci mogą być przez to prze­konani, że rozmowa i przedkładane im dokumenty doty­czą jedynie zmiany warunków umowy z dotychczasowym dostawcą, a nie zawarcia umowy z nowym operatorem.

Kolejny zarzut to niewydawanie konsumentom wzoru oświadczenia lub formularza odstąpienia od umowy, co może utrudniać im odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Z niektórych skarg wynika, że przedstawiciele spółki w ogóle nie pozostawiają podpisa­nych dokumentów lub dostarczają je z opóźnieniem, wobec czego konsumenci nie mają możliwości zweryfi­kowania, z kim i jaką umowę podpisali.

- Konsumenci mogli nie otrzymywać od przedstawicieli TeleGo pełnej i rzetelnej informacji o ofercie i przedsiębio­rcy, z którym podpisują umowę. Ze skarg wynika, że podpisywanie dokumentów zazwyczaj odbywało się w pośpiechu, zaś konsumenci nie mieli możliwości zapoznania się z pełną treścią umowy. Działania spółki mogą w dużym stopniu dotyczyć seniorów, a zatem szczególnie wrażliwej grupy społecznej – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce TeleGo grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu. W przeszłości Prezes UOKiK karał już firmy telekomunikacyjne za podszywanie się pod dotychczasowego operatora, np.: PGT (Telefonia Polska Razem), Telekomunikacja Cyfrowa, Twoja Telekomunika­cja, Nasza SA czy Telestrada.

Novum/TeleGo – wygrana w sądzie
W grudniu 2020 roku Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję wydaną w sprawie spółki Novum. W decyzji Prezes UOKiK stwierdził, że spółka Novum wprowadzała konsumentów w błąd poprzez m.in. utwierdzanie w przeświadczeniu, że dzwoniący konsultant jest pracownikiem dotychczasowe­go operatora z którym konsument ma zawartą umowę i nałożył na nią karę w wysokości ponad 480 tys. zł. W paź­dzierniku 2019 roku firma TeleGo przejęła usługi teleko­munikacyjne od Novum.

Porady dla konsumentów:

✔ Wykazuj się zasadą ograniczonego zaufania co do przekazywanych ustnie ofert, informacji, pro­pozycji zawarcia umowy.

✔ Proś o wskazanie w dokumentach, które masz podpisać, treści przedstawionej ustnie oferty, informacji, propozycji.

✔ Daj sobie czas na podjęcie decyzji, nie podpisuj dokumentów i umów „tu i teraz”.

✔ Nie podpisuj umów, których znaczenie wydaje Ci się niezrozumiałe i wymaga konsultacji z osobami najbliższymi lub prawnikiem. Zdecydowanie nie po­dpisuj niczego przed przeczytaniem i w pośpiechu.

✔ Upewniaj się i sprawdzaj, z kim podpisujesz umo­wę.

✔ Żądaj bezwzględnego wydania kopii podpisanych dokumentów.

✔ W razie niewydania kopii podpisanych dokumen­tów, skontaktuj się z rzecznikiem konsumentów w twoim mieście lub powiecie. Znajdziesz go w wy­szukiwarce: www.uokik.gov.pl/pomoc.php.

✔ Pamiętaj, jeśli zawarłeś umowę na odległość, możesz od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umoż­liwiające konsumentowi zapoznanie się z towarem lub usługą i rozważenie racjonalności zakupu.

Pomoc dla konsumentów:
☎ 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka


Tekst - Biuro Prasowe UOKiK

baner