Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub represjonowanym z powodów politycznych...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub represjonowanym z powodów politycznych

2020-10-06

Od 15 października, osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, będą mogły ubiegać się o świadczenie wyrównawcze, jeśli pobierają: emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niższej niż 2.400 zł brutto miesię­cznie.

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek, do którego należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa­nych, która potwierdza status działacza opozycji anty­komunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Osoby uprawnione do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze muszą dołącz również dokument potwierdza­jący prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytal­no-rentowych.

- Wniosek o świadczenie wyrównawcze - jest to druk ER-SWA, można złożyć w każdej placówce ZUS. Decyzję w sprawie świadczenia wyda jednak ta placówka Zakładu, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytal­no-rentowe - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rze­cznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

ZUS ustalając, czy kwota pobieranych świadczeń emery­talno – rentowych jest niższa niż 2400 zł, bierze pod uwa­gę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłaca­nych z tymi świadczeniami.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner