Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-03-30

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 11 kwietnia

Rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opie­kuńczego do 11 kwietnia. Świadczenie przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły i inne placówki z powodu koronawi­rusa. Zasiłek przysługuje także w związku z niemożnoś­cią sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych w związku z COVID-19.

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie został wydłu­żony. Do 11 kwietnia uprawnieni rodzice mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Jest ona szczególnie ważna w trudnym czasie pandemii koronawirusa. Dodatkowy zasiłek opieku­ńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek - informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpie­czonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno­ści; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształce­nia specjalnego.

- Z zasiłku nie może korzystać rodzic, jeżeli drugi z opie­ku­nów dziecka może zapewnić mu opiekę np. matka lub ojciec dziecka jest osobą bezrobotną, albo korzysta z urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta - przypomina rzeczniczka.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, tak jak przy wcześniejszych okresach, należy złożyć u swojego płat­ni­ka składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (dostępne na www.zus.pl). Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS, jak również płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzo­wym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner