Od połowy października postojowe i zwolnienie ze składek dla branży turystycznej
logo
czytaj E-gazety prasa online


Od połowy października postojowe i zwolnienie ze składek dla branży turystycznej

2020-10-14

Już od 15 października kolejni przedsiębiorcy będą mo­gli wnioskować do ZUS o wsparcie. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy pomocy dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. W całej Polsce to przeszło 100 tys. firm, a w samym województwie podlaskim powyżej 2 tys.

- W przeciwieństwie do zwolnienia ze składka za marzec, kwiecień i maj, które przysługiwało bez względu na bran­żę, z nowej ulgi, czyli zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień mogą skorzystać tylko ci płatni­cy, którzy jako przeważający rodzaj świadczonych usług prowadzą działalność w sektorze turystycznym, hotelar­skim, organizacji i obsługi targów, konferencji czy wystaw – informuje Katarzyna Krupicka regio­nalny rzecznik praso­wy ZUS województwa podlaskiego.

Jednym z warunków uzyskania zwolnienia jest m.in. pro­wadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r. Kolejny, to wykazanie, że w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie przychód był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Wnioski będzie można składać do Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych przez Platformę Usług Elektronicz­nych do końca listopada.

Właściciele firm będą mogli wnioskować także o świad­czenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby, które prowadzą działalność jako agenci turystyczni i przewod­nicy turystyczni. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków w kwocie 2080 zł będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020. Ponadto przedsiębiorcy będą musieli od­notować przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też podlegać ubezpie­czeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowa­dzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystycz­ni. W ich przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłu­ższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewod­nicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sie­rpnia 2019 r.

„Tarcza 5.0” wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Prawo do tego wsparcia będzie przysługiwało przedsiębiorcom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów czy konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków, pokojów zagadek jak równiż domów strachu.

Ubiegać się o to świadczenie mogą osoby, które uzyskały przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym mie­siąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 75 proc. w sto­sunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019r. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie, a wnioskujący wcześniej otrzy­mały już co najmniej jedno takie świadczenie.

Więcej na www.zus.pl/aktualnosci.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner