Więcej firm będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Więcej firm będzie mogło skorzystać
ze zwolnienia z opłacania składek

2020-09-28

Dodatkowe wyjaśnienia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwolą na zwolnienie z opłacania skła­dek kolejnych przedsiębiorców. Sprawa może dotyczyć nawet ok. 17 tys. firm w całym kraju.

Do 30 czerwca przedsiębiorcy mogli złożyć do ZUS wnio­sek o zwolnienie z opłacania składek. Dotyczyło to skła­dek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowo­tne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta mogła zostać przyznana przedsię­biorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE). Trudna sytuacja to taka, w której firma m.in. zalegała z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy lub spełniała kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym.

Jednak dodatkowe wyjaśnienia z Urząd Ochrony Konku­rencji i Konsumentów mówią, że w przypadku przedsię­biorstw, które na dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji należy zweryfikować, czy na dzień złoże­nia wniosku o zwolnienie z opłacania składek sytuacja ta nadal trwała.
Jeżeli okazałoby się, że przedsiębiorca składając wniosek nie miał już zaległości w opłacaniu składek wówczas zwol­nienie będzie mu przysługiwać.

- Oznacza to, że więcej firm będzie mogło skorzystać z Tarczy antykryzysowej. Dodatkowa weryfikacja obejmuje również firmy istniejące krócej niż trzy lata, które nie były objęte postępowaniem upadłościowym i nie otrzymały pomocy na ratowanie, która nie została spłacona lub restrukturyzację – informuje Katarzyna Krupicka regio­nalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie do 30 czerwca, ale z powodu zaległości w składkach  nie otrzy­mali ulgi,  w najbliższych dniach otrzymają od ZUS spe­cjalny formularz, który należy przesłać do Zakładu w ter­minie 7 dni od daty otrzymania pisma. Zakład Ubezpie­czeń Społecznych zwolnił z 13 mld złotych składek za marzec, kwiecień i maj ok. 2 mln firm, chroniąc 6,5 mln miejsc pracy. W województwie podlaskim z tej ulgi sko­rzystało 45 tys. przedsiębiorców, a kwota umorzonych składek to ponad 302 mln zł.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner