Od grudnia limity dorabiania dla emerytów i rencistów znowu do góry ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Od grudnia limity dorabiania do emerytur i rent znowu do góry

2020-11-24

Od 1 grudnia zmieniają się limity przychodów dla emery­tów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz rencistów. Kwoty są wyższe, więc seniorzy będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń.

- Pobierając emeryturę czy rentę można zarabiać dodat­kowo. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją limity przycho­dów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O kwotach grani­cznych muszą pamiętać wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzny, oraz renciści – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS woje­wództwa podlaskiego

- Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1200 zł. brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – dodaje rzeczniczka.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Mowa tu o osobach, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może za­robkować bez ograniczeń.

Ile możesz dorobić do emerytury i renty
Aby nie narazić się na zmniejszenie emerytury czy renty, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 grudnia jest to kwota 3.618,30 zł. Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (6 719,70 zł), to świad­czenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolno­ści do pracy to kwota 620,37 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 465,31 zł - zaś renty rodzinnej dla jednej osoby – 527,35zł. Natomiast do zawieszenia świad­czenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną tj. 6 719,70 zł.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3.618,30zł przy­chodu.

Tekst i fotografie: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner