UPC Polska zobowiązał się do zmiany praktyk i zrekompensowania strat ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


UPC Polska - decyzja Prezesa UOKiK

2020-10-28

fot. pixabay.com

• Jesteś lub byłeś klientem UPC i operator podwyższył ci abonament? Możesz liczyć na rekompensatę.
• Przywrócenie poprzednich cen i brak podwyżek w przyszłości dla określonej grupy klientów - to efekt działań UOKiK.

[Warszawa, 28 października 2020 r.] Prezes Urzędu Och­rony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał decyzję dotyczącą UPC Polska. Podstawą do zaję­cia się sprawą były skargi konsumentów i konkurenta operatora dotyczące podwyższenia wysokości abonamentu.

Jak ustalił Urząd, klienci UPC, którzy zawarli umowy na czas nieoznaczony, otrzymali listy informujące o przyspie­szeniu prędkości internetu i większej o 7 zł cenie tej usługi – nowe zasady miały wejść od 1 marca 2015r. Rok później operator ponownie podwyższył abonament – od 3 do 8 zł w zależności od posiadanego pakietu. W listach spółka informowała także, że wprowadza do umów postanowie­nie, które umożliwia zmianę wysokości abonamentu.

Prezes UOKiK stwierdził, że zarówno podwyższenie abo­namentu, jak i zmiana postanowienia, nie powinny zostać wprowadzone, ponieważ zawarte umowy nie przewidywa­ły takiej możliwości. Nie znalazły się w nich bowiem tzw. klauzule modyfikacyjne, które precyzyjnie określają co i w jakich warunkach może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

– Nie kwestionujemy samego prawa przedsiębiorcy do zmiany umów zawartych na czas nieoznaczony - zawsze musi się to jednak odbywać w oparciu o jednoznaczną, precyzyjną oraz zrozumiałą dla konsumenta klauzulę mo­dyfikacyjną – tłumaczy Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Rekompensata
UPC Polska zobowiązał się do zmiany praktyk i zrekom­pensowania strat. Rozwiązania opisane w decyzji Prezesa UOKiK dotyczą obecnych i byłych abonentów, do których UPC wysyłał listy informujące o podwyżkach i zmianach umów.

Aktualni abonenci:
  ✔ Darmowa usługa do wyboru – dla osób, których suma nadpłaconych kwot wynikających z podwyż­szenia abonamentu nie przekracza 200 zł. Będą mogły one korzystać za darmo np. telefonii komór­kowej, pakietu bezpieczeństwa, dostępu do okreś­lonych pakietów kanałów, jak HBO, Polsat Sport Premium, My Prime, Mega Sport czy Canal+ Pres­tige.
  ✔ Dwie darmowe usługi do wyboru – dla osób, których suma nadpłaconych kwot wynikających z podwyższenia abonamentu przekracza 200 zł.
  ✔ Poprzednia cena i parametry - bez względu na wysokość rachunków, aktualni abonenci będą mogli skorzystać z usług telekomunikacyjnych według ceny abonamentu i parametrów przed ich zmianą.
  ✔ Obniżka abonamentu lub wyżej wymienione usługi – upust wyniesie od 15 zł do 60 zł w zależno­ści do wysokości nadpłaconych kwot wynikają­cych z podwyższenia abonamentu. To oferta dla osób, które nadal są abonentami UPC Polska, ale korzysta­ją już z innych usług niż te, które objęły podwyżki.

Byli abonenci otrzymają zwrot pieniędzy – będzie to 75 proc. zapłaconych podwyżek albo będą mogli ponownie skorzystać z oferty UPC z rabatem w wy­sokości od 20 zł do 30 zł nawet przez 18 miesięcy.

- W tym postępowaniu operator UPC zobowiązał się przed Prezesem Urzędu do usunięcia skutków zakwestio­nowanych praktyk i zrekompensowania strat konsumen­tom. Ta decyzja oznacza, że niekorzystne dla abonentów działania zostaną bezzwłocznie wyeliminowane, zaś kon­sumenci korzystający z usług UPC uzyskają świadczenia, których nie muszą dochodzić w długotrwałych procesach sądowych. Przykładowo UPC przywróci poprzednie ceny i nie będzie podwyższać abonamentu w przyszłości dla określonej grupy klientów – dodaje Prezes UOKiK.

UPC Polska poinformuje klientów o decyzji e-mailem, po­cztą, SMS-em lub na indywidualnym koncie abonenta. Aby skorzystać z rekompensaty, należy zgłosić się do operatora. Szczegóły dotyczące korzyści, które może ot­rzymać abonent UPC, znajdziesz w decyzji.

Decyzja jest prawomocna i podlega wykonaniu.

To nie jedyne działania Prezesa UOKiK dotyczące jedno­stronnej zmiany umów przez operatorów telewizji kablo­wej - w toku jest postępowanie wyjaśniające dotyczące Vectry. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorca mógł zmienić postanowienia umów, w tym wprowadzić klauzule modyfi­kacyjną i podwyższyć cenę, i czy były ku temu podstawy.

Pomoc dla konsumentów:
☎ 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK