Ponad 8 mln kary dla Telestrady - decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
logo
czytaj E-gazety prasa online


Ponad 8 mln kary dla Telestrady
- decyzja Prezesa UOKiK

2020-12-17

fot. pixabay.com

• Ponad 8 mln zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd i nieuczciwe praktyki rynkowe - Prezes UOKiK To­masz Chróstny wydał decyzję w sprawie Telestrady.
• Przedstawiciele spółki pozyskiwali klientów, podszywa­jąc się pod ich dotychczasowego operatora.
• Firma nie wydawała konsumentom podpisanych z nimi dokumentów: umów i załączników do nich.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wy­dał decyzję wobec spółki oferującej usługi komunika­cyjne – Telestrada S.A. z Warszawy.

- Działalności Telestrady przyglądaliśmy się od końca 2019 roku, gdy zaczęły do nas napływać liczne skargi na jej pra­ktyki. Wszczęliśmy wobec spółki postępowanie, które pot­wierdziło sygnały konsumentów. Absolutnie niedopusz­czalne jest podszywanie się pod innych przedsiębiorców i wykorzystywanie tego do wprowadzania konsumentów w błąd. W tym przypadku dużą grupę poszkodowanych sta­nowili seniorzy, zatem zachowanie przedsiębiorcy należy potępić z jeszcze większą stanowczością – informuje Pre­zes UOKiK Tomasz Chróstny.

Przedstawiciele Telestrady, po telefonicznym kontakcie pracownika spółki z potencjalnym klientem, zjawiali się w jego domu, aby podpisać umowę. Na celownik wzięli głównie osoby starsze, powyżej 65 roku życia. W jednej ze skarg konsumenta z Ostródy czytamy (pisownia oryginal­na): „Zjawił się mężczyzna do mojego domu o przedłu­żenie umowy na telefon stacjonarny z Orange. Ja pytałem jego czy on jest z Orange. Powiedział, że musieli zmienić z Orange na Telestradę ze względu na podatek. Ja uwierzy­łem a to on skłamał, bo przyszły nam rachunki z Orange i Telestrady. Ja mam 89 lat i nie mogę na dwie firmy płacić.” W skardze wnuczki konsumenta zaś dowiadujemy się: „z relacji dziadka wynika, że umowa została dosłownie pod­pisana na masce samochodu.”

- Po pierwsze, przedstawiciele Telestrady wprowadzali w błąd swoich potencjalnych klientów sugerując, że rep­rezentują ich dotychczasowego operatora, który oferuje im zmianę warunków na korzystniejsze. Zgodnie z prawem przed podpisaniem umowy powinniśmy dostać pełne, jednoznaczne i rzetelne informacje o ofercie i przed­siębiorcy, który ją przedstawia. Tylko w takim przypadku mamy szansę podjąć świadomą decyzję, czy związać się umową. Po drugie, spółka nie wydawała konsumentom podpisanych z nimi umów i załączników do nich – wyja­śnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Praktyki Telestrady godziły w interesy konsumentów. Spółka miała świadomość, że działania jej przedstawicieli w różnych regionach kraju są niezgodne z prawem. O wąt­pliwych praktykach swoich pracowników wiedziała nie tylko ze skarg konsumentów, ale również z licznych wystą­pień miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów czy Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zdecydował o nałożeniu na podmiot kary finansowej w wy­sokości ponad 8 mln zł, oceniając praktyki przedsiębio­rcy jako szczególnie uderzające w interesy konsumentów. Decyzja jest nieprawomocna.

Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK Telestrada ma:

➤ zapłacić ponad 8 mln zł kary pieniężnej,
zawiadomić konsumentów, którzy od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. zawarli ze spółką umo­wy o świadczenie usług telekomunikacyjnych o de­cyzji Prezesa UOKiK,
opublikować oświadczenie o decyzji Prezesa UOKiK na swojej stronie internetowej.

Wprowadzanie konsumentów w błąd to nieuczciwa pra­ktyka rynkowa. Grozi za nią kara do 10 proc. obrotów fir­my. W przeszłości UOKiK karał już firmy telekomunikacyj­ne za podszywanie się pod dotychczasowego operatora, np.: Telekomunikację Stacjonarną.

Decyzja jest nieprawomocna.

Porady dla konsumentów:

1. Wykazuj się zasadą ograniczonego zaufania co do przekazywanych ustnie ofert, informacji, propozycji zawarcia umowy.

2. Proś o wskazanie w dokumentach, które masz pod­pisać, treści przedstawionej ustnie oferty, infor­macji, propozycji.

3. Daj sobie czas na podjęcie decyzji, nie podpisuj dokumentów i umów „tu i teraz”.

4. Nie podpisuj umów, których znaczenie wydaje Ci się niezrozumiałe i wymaga konsultacji z osobami najbliższymi lub prawnikiem. Zdecydowanie nie po­dpisuj niczego przed przeczytaniem i w poś­piechu.

5. Żądaj bezwzględnego wydania kopii podpisanych dokumentów.

6. W razie niewydania kopii podpisanych dokumen­tów, skontaktuj się z rzecznikiem konsumentów w twoim mieście lub powiecie. Znajdziesz go w wy­szukiwarce: https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php.

7. Pamiętaj, jeśli zawarłeś umowę na odległość, mo­żesz od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające konsumentowi zapoznanie się z towarem lub usługą i rozważenie racjonalności zakupu.

Pomoc dla konsumentów:
☎ 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK