Sprawdź, jakie kryterium należy spełnić aby uzyskać emeryturę według nowych zasad ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-08-18

Nowe tablice GUS nie dla każdego emeryta

Emeryci składają do ZUS wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dal­szego trwania życia. Większość z tych wniosków nie ma żadnych podstaw i po ich rozpatrzeniu zostaną wydane decyzje odmowne przeliczenia emerytury.

- Przeliczenie wysokości emerytury może nastąpić w ści­śle określonych sytuacjach. Jest to możliwe na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odpro­wadzał składki emerytalne - informuje Katarzyna Krupic­ka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pod­laskiego.

Nowe tablice GUS nie dla wszystkich emerytów!
Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny tablice średniego dalszego trwania życia są kluczowym elemen­tem przy wyliczaniu emerytur ustalanych według nowych zasad. Aktualne tablice średniego dalszego trwania życia, które obowiązują od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022 r., mają jednak zastosowanie tylko do części świadczeń.

Chodzi o emerytury ustalane według nowych zasad dla osób, które spełnią warunki do ich uzyskania. Podsta­wo­wym kryterium jest osiągnięcie wieku emerytalnego między kwietniem 2021 a marcem przyszłego roku. Mogą to być również osoby, które warunki do emerytury ustala­nej według nowych zasad spełniły już wcześniej, ale dopiero teraz w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wystąpią o ustalenie tej emerytury.

Kolejna grupa, to osoby mające już ustalone prawo do tzw. nowej emerytury, które podlegały ubezpieczeniom eme­rytalnemu i rentowym po dniu, od którego przyznano im świadczenie i zgłaszają obecnie wniosek o tzw. doliczenie składek, które zostały zapisanych na ich koncie po dniu ustalenia prawa do emerytury.

- Gdy taka osoba złoży wniosek o doliczenie składek w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wówczas przy obliczeniu kwoty dotyczącej tylko tej części zwięk­szenia, zastosujemy średnie dalsze trwanie życia z  aktua­lnych tablic. Taki wniosek może być złożony jedynie raz w roku lub po ustaniu ubezpieczenia – wyjaśnia rzeczniczka.

Aktualnie obowiązujące tablice trwania życia zastosujemy również w przypadku osoby, której wprawdzie ustaliliśmy w poprzednich latach prawo do nowej emerytury ale jej wypłata zostało zawieszone z powodu kontynuowania za­trudnienia u pracodawcy, u którego nadal pracowała przed dniem nabycia prawa do świadczenia i która w ok­resie od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022 r. zakończy to zatrudnienie. Taka osoba nie miała ustalonej ostatecznej wysokości emerytury, gdyż takie wyliczenie  następuje dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia. Jeżeli więc wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w związku z zakończeniem zatrudnienia zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022r., czyli w okresie obowiązywania aktualnych tablic trwania życie, kwotę emerytury obliczy­my z zastosowaniem tablic obowiązujących w dacie zło­żenia wniosku i porównamy z tablicami obowiązującymi w dniu, w którym wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny. Wówczas wybierzemy wariant najkorzystniejszy dla seniora.

Do ZUS wpływają jednak wnioski o przeliczenia dotych­czasowych emerytur w związku z nowymi tablicami od:

• niepracujących emerytów z tzw. starego systemu,
• niepracujących osób, które mają emeryturę z tzw. nowego systemu i już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalsze­go trwania życia.

Te osoby otrzymają odmowę przeliczenia, ponieważ w ich przypadku zastosowanie nowych tablic średniego dalsze­go trwania życia jest niemożliwe.

Zgodnie z tablicami Głównego Urzędu Statystycznego nastąpił spadek dalszego średniego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. W tej sytuacji wyli­czanie wysokości emerytur jest korzystniejsze niż w po­przednich latach. Nie oznacza to jednak, że wszyscy sko­rzystają z nowych tablic i będą mogli liczyć na podwyżkę świadczenia.

Więcej o możliwościach podwyższenia emerytury: na stronie zus.pl


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner