Szczepienia przeciw COVID-19 w Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Szczepienia przeciw COVID-19
w Szpitalu Miejskim

2021-01-04

fot. UM Białystok

Pierwsi pracownicy Szpitala Miejskiego im. PCK w Bia­łymstoku zostali w poniedziałek (4 stycznia) zaszcze­pieni przeciwko COVID-19. Medycy otrzymują szcze­pionkę w pierwszej kolejności, w tzw. etapie zero. O organizacji szczepień, między innymi w domach pomo­cy społecznej, dyskutowano podczas poniedziałkowego posiedzenia Zespołu ds. szczepień przeciwko COVID–19 powołanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Do Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku dotarło już 90 dawek szczepionek przeciwko COVID–19. Dziś zaszcze­pieni zostali pierwsi pracownicy medyczni szpitala. W ko­lejnych dniach szczepieni będą pozostali zgłoszeni medy­cy, a następnie pracownicy domów pomocy społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) są przeznaczone dla osób najbardziej narażonych na zakażenie. Są to pra­cownicy sektora ochrony zdrowia, pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i admi­nistracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień w kolejnych etapach szczepieni będą:
etap 1: pensjonariusze domów pomocy społe­cznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc sta­cjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, nauczyciele,
etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diag­nostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społe­czne,
etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

– Od początku pomagamy mieszkańcom i aktywnie włą­czamy się w walkę z koronawirusem i skutkami pandemii. Wyzwaniem dla samorządu jest logistyczne przygotowa­nie do zaszczepienia pensjonariuszy domów pomocy spo­łecznej czy niepełnosprawnych mieszkańców Białego­stoku. Już dziś pracujemy nad tym, aby sprawnie wspo­móc chętnych do zaszczepienia się białostoczan – mówi zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

23 grudnia 2020 r. prezydent powołał Zespół ds. szczepień przeciwko COVID–19 pod przewodnictwem zastępcy pre­zydenta Zbigniewa Nikitorowicza. Do zadań zespołu nale­ży przygotowanie założeń logistycznych organizacji szcze­pień w jednostkach podległych Prezydentowi Miasta Bia­łegostoku, między innymi w domach pomocy społecznej czy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Podczas dzisiej­szego (4 stycznia) posiedzenia zespołu ustalono, w jaki sposób przeprowadzić szczepienia podopiecznych do­mów pomocy społecznej. Zaplanowano także dojazd mobilnego zespołu szczepiennego, który będzie niezbę­dny z uwagi na stan zdrowia podopiecznych DPS.

Tekst: Eliza Bilewicz-Roszkowska /UM Białystok