Płatnicy składek otrzymają informację o formach spłaty zadłużenia ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Płatnicy składek otrzymają informację
o formach spłaty zadłużenia

2020-11-20

fot. ZUS

Płatnicy, którzy mają swoje konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS sukcesywnie otrzymują informację o zaległościach składkowych. Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają profilu na PUZ ZUS taką wiadomość otrzymają za pośrednictwem poczty. Informacja on-line przekaza­na została do blisko 400 tys. płatników. ZUS przypomina w niej o obowiązku terminowego opłacania należnych składek oraz o możliwości skorzystania z ulg w spłacie należności, przy przejściowych trudnościach finanso­wych.

- W województwie podlaskim zawiadomienie o zadłuże­niu na swoim profilu na PUE ZUS otrzymało ok. 7,5 tys. przedsiębiorców. Informacja została przygotowana wed­ług stanu na 31 października. Podaliśmy w niej należne składki, które powinny zostać opłacone do 30 listopada 2020 r. Do podanej kwoty składek trzeba doliczyć odsetki za zwłokę - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rze­cznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Można to zrobić za pomocą kalkulatora odsetkowego, który jest udostępniony na stronie internetowej ZUS w zakładce „Firmy/Rozliczenia z ZUS”. Jeśli ktoś opłacił składki i ma wątpliwości co do kwoty należności wskaza­nej w informacji, może sprawdzić aktualny stan rozliczeń z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych w Panelu płatni­ka, w zakładce „Salda bieżące”.

- Niewielkie kwoty zaległości mogą być spłacone wraz z bieżącymi składkami. W przypadku większych długów, płatnik może wystąpić z wnioskiem o raty. Prosimy skon­taktować się z naszymi doradcami ds. ulg i umorzeń, któ­rzy przedstawią możliwe warunki spłaty zadłużenia. Doradcy pomogą także w wypełnieniu wniosku i niezbę­dnych dokumentów – wyjaśnia rzeczniczka.

Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostę­pne na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Fir­my”. Spłata zaległości do końca listopada 2020 r. albo złożenie wniosku o raty, podpisanie umowy i realizacja układu ratalnego ograniczy narastanie długu i pozwoli na uniknięcie egzekucji.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na różne formy wsparcia
W tym trudnym okresie pandemii koronawirusa przedsię­biorcy oraz firmy mogą liczyć na różne formy wsparcia. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci otrzymywali właściwą pomoc. Dlatego przypominamy, że oprócz zwol­nienia ze składek i wypłaty świadczenia postojowego prowadzący firmy mogą skorzystać także z innych możli­wości.

Tarcza antykryzysowa pozwala płatnikom składek skorzy­stać z odroczenia składek lub rozłożenia ich na raty bez dodatkowych kosztów, czyli bez opłaty prolongacyjnej. Obie ulgi obejmują składki za okres od stycznia 2020 roku. Dotyczą składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi dzia­łalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy.

Odroczenie płatności dotyczy składek, których termin op­łacenia jeszcze nie minął. Dzięki tej pomocy można zapła­cić składki później. Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek o odroczenie złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy jedynie odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Przedsiębiorca może także wystąpić o rozłożenie zadłuże­nia na raty. Liczbę rat i ich wysokość płatnik ustala w poro­zumieniu z ZUS.

Innym przewidzianym w Tarczy antykryzysowej rozwiąza­niem jest odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę. Jest ono przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następst­wie COVID-19 i dotyczy należności za okres od stycznia 2020 r. Z ulgi tej mogą skorzysta wszyscy płatnicy składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sy­tuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawo­wym terminie płatności.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner