Nowy nabór do placówki dla osób niepełnosprawnych - Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Nowy nabór do placówki dla osób niepełnosprawnych - ŚDS Caritas

2021-01-22

fot.: Caritas

Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy nowy nabór do Śro­do­wiskowego Domu Samopomocy "Pogodni" Caritas Archidiecezji Białostockiej. W najbliższy poniedziałek (25 stycznia 2021 r.) w godzinach 9.00-14.00 ŚDS "Po­go­dni" zaprasza na dzień otwarty.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. ks. Michała So­poćki jest placówką pobytu dziennego, funkcjonuje 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, posiada 45 miejsc. Ośrodek udziela wparcia społecznego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub chorych psychi­cznie nie wymagających leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej.

Celem działania ośrodka jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Placówka zlokalizowana jest na terenie parafii NMP Matki Kościoła w budynku dostoso­wanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi działania zgodne z zadaniami pomocy społecznej. Dąży do zapew­nienia uczestnikom wsparcia społecznego, którego celem jest zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, oraz optymalne usamodzielnienie się i integracja społe­czna.

Do zadań ŚDS należą:

✔ zapewnienie opieki w formie dziennego pobytu, a tym samym odciążenie rodziny w sytuacjach gdy nie jest ona w stanie zapewnić opiekę,
✔ organizowanie czasu pobytu z uwzględnieniem zainteresowań indywidualnych poprzez prowadze­nie różnorodnych zajęć terapeutyczno-rehabilita­cyjnych,
✔ umożliwienie rozwoju osobowościowego i kultu­ralnego uczestników,
✔ realizacja działań mających na celu nabywanie i rozwijanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego,
✔ podejmowanie działań zmierzających do integ­racji uczestników ze środowiskiem lokalnym,
✔ współpraca z organizacjami społecznymi i po­za­rządowymi – działającymi na rzecz osób niepełno­sprawnych.

Placówka rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2011 roku.
Więcej informacji o placówce na stronach: naszego facebooka oraz http://www.sdsbialystok.neostrada.pl/terapia-zaj-ciowa-.html, i https://bialystok.caritas.pl/placowki/srodowiskowy-dom-samopomocy/

Kontakt do kierownika placówki
- Krzysztof Urbańczyk, ☎ 502 720 854

Agata Papierz - Rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Białostockiej

baner