Europejska Agencja Leków po analizie dostępnych danych na temat skutków preparatu zaleca jego stosowanie ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Ryzyko zakrzepów w razie COVID-19
i po szczepieniu AstraZeneką

2021-04-08

Fot. pixabay.com

Wciąż realnym zagrożeniem jest obecnie COVID-19, a nie podanie szczepionki. Nie ma wątpliwości, że ta cho­roba to wysokie ryzyko powikłań zakrzepowo-zatoro­wych. Natomiast zmiany zatorowo-zakrzepowe po po­daniu szczepionki AstraZeneki mogą być bardzo rzadki­mi skutkami ubocznymi. Europejska Agencja Leków po analizie dostępnych danych na temat skutków prepara­tu zaleca jego stosowanie.

Prof. Piotr Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod­kreśla, że COVID-19 nie tyle jest chorobą płuc, ile naczyń krwionośnych w płucach. Już wiosną ubiegłego roku zau­ważono w badaniach, że u chorych dochodzi do mikroza­krzepów w naczyniach krwionośnych, zwłaszcza tych w pęcherzykach płucnych.

Miesiąc temu portal Medycyna Praktyczna przedrukował rezultaty przeglądu systematycznego z metaanalizą aż 42 badań obserwacyjnych opublikowanych w 2020r. przepro­wadzonych na chorych hospitalizowanych z powodu CO­VID-19. Wynika z niego, że żylna choroba zakrzepowo-za­torowa, zakrzepica żył głębokich oraz zatorowość płucna występowały z częstością odpowiednio 21 proc., 20 proc. i 13 proc., a śmiertelność wśród chorych na COVID-19, u których wystąpiły powikłania zakrzepowo-zatorowe, była znamiennie większa w porównaniu z chorymi, u których nie stwierdzono tych powikłań.

Jeśli chodzi o stwierdzone przypadki zmian zatorowo-za­krzepowych po podaniu szczepionki, to EMA wskazuje, że do 4 kwietnia tego roku podano szczepionkę AstraZeneca około 34 milionom ludzi. Wśród nich zarejestrowano 169 przypadków zakrzepicy zatok żylnych mózgu oraz 53 zak­rzepicy żył trzewnych; obserwowano też zakrzepy w in­nych naczyniach krwionośnych.

Agencja przeprowadziła szczegółową analizę 62 przypad­ków zakrzepicy zatok żylnych mózgu i 24 przypadków za­krzepicy żył trzewnych zgłoszonych w unijnej bazie da­nych bezpieczeństwa leków (EudraVigilance) na dzień 22 marca 2021 r., z których 18 zakończyło się zgonem. Zdaniem EMA jednym z prawdopodobnych wyjaśnień połączenia zmian zakrzepowo-zatorowych i małej liczby płytek krwi jest odpowiedź immunologiczna prowadząca do stanu nadkrzepliwości, podobnego do tego, jaki cza­sami obserwuje się u pacjentów leczonych heparyną. Agencja zapowiedziała, że będzie prowadzić dalsze ba­dania w tej sprawie.

Powikłania COVID-19: częste zmiany zakrzepowo-zatorowe

Powikłania zakrzepowo-zatorowe w razie zachorowania na COVID-19 są na tyle częste, że prawie wszystkie kra­jowe i międzynarodowe wytyczne terapeutyczne dla pacjentów z COVID-19 uwzględniają profilaktyczne po­dawanie heparyny – leku przeciwdziałającego powsta­waniu zakrzepów. Ostatnio takie zalecenia dla lekarzy, którzy leczą pacjentów z COVID-19 w szpitalu, wydało Forum Naukowe Naczelnej Izby Lekarskiej. W wielu kra­jach tego rodzaju profilaktyka przeciwzakrzepowa jest standardem podczas domowego leczenia COVID-19.

- Na dziś realnym zagrożeniem nie są działania niepożą­dane szczepionki przeciwko COVID-19, a choroba CO­VID-19 – podkreśla dr hab. Ernest Kuchar z Warszawskie­go Uniwersytetu Medycznego.

Jak dodaje, bardzo małe ryzyko wystąpienia zmian zakrze­powo-zatorowych po podaniu szczepionki AstraZeneca zostanie wpisane do charakterystyki tego produktu lecz­niczego (to dokument autoryzowany przez urząd dopusz­czający dany lek czy szczepionkę do obrotu, zawierający najistotniejsze informacje na temat preparatu). Nie wiado­mo, czy w ślad za tym pójdzie zmiana wytycznych co do kwalifikacji do szczepienia.

- Pamiętajmy, że ryzyko zakrzepów po podaniu szczepion­ki jest bardzo niskie, bo ocenia się, że występuje raz na 100 tysięcy podań, czyli 99 999 osób nie będzie miało żadnych problemów. Z drugiej strony teraz trzeba robić wszystko, by zaszczepić jak największą liczbę osób stąd planowane jest dopuszczenie do kwalifikacji do szczepie­nia innych zawodów medycznych – mówi ekspert.

Przypomina, że wiele powszechnie stosowanych prepa­ratów ma skutki uboczne w postaci zmian zakrzepowo-zatorowych – na przykład antykoncepcja hormonalna. Mało tego – poważnych problemów zakrzepowych można się nabawić latając samolotem lub przez długi czas sie­dząc w jednej pozycji (np. prowadząc samochód przez kil­ka godzin).

W dniu, kiedy EMA miała wydać swój werdykt na temat możliwych skutków ubocznych szczepionki, włoski mik­robiolog i wirusolog Andrea Crisanti w telewizyjnym wywiadzie dla stacji SkyTg24 oświadczył, że ryzyko wystąpienia zdarzenia zakrzepowego u osób z grupy ryzyka jest sto razy wyższe, gdy lecą samolotem niż gdy się zaszczepią. Sprecyzował, że dwie osoby na dziesięć tysięcy zagrożone chorobą zakrzepowo-zatorową mogą mieć objawy związane z zakrzepami, kiedy lecą samolo­tem, a jest to sto razy więcej niż w przypadku zaszczepie­nia.

Po szczepieniu AstraZeneką – na co zwrócić uwagę

EMA podkreśla, że korzyści ze stosowania szczepionki AstraZeneca przewyższają nad potencjalnym ryzykiem. Trzy tygodnie przed kwietniową decyzją EMA w sprawie tej szczepionki, stanowisko w jej sprawie wydało też Międzynarodowe Towarzystwo Zakrzepicy i Hemostazy (ISTH). Zalecało w nim stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca przeciwko COVID-19 u wszystkich osób dorosłych kwalifikujących się do szczepienia. 

ISTH wówczas uznało, że obecnie stwierdzana niewielka w stosunku do milionów podanych szczepień na CO­VID-19 liczba zgłoszonych zdarzeń zakrzepowo-zatoro­wych nie sugeruje ich bezpośredniego związku ze szcze­pieniem. Zwróciło uwagę, że epizody zakrzepowo-zato­rowe są częste w populacji ogólnej, a obecnie nie wiadomo, czy powstanie zakrzepicy bezpośrednio po szczepieniu ma charakter przypadkowy, czy też szczepionka może w rzadkich przypadkach zwiększyć ryzyko zakrzepicy. 

ISTH podkreśliło, że korzyści ze szczepienia na COVID-19 zdecydowanie przewyższają nad potencjalnymi powikła­niami, nawet u pacjentów po przebytej zakrzepicy lub u przyjmujących leki przeciwkrzepliwe. Jednocześnie zale­ciło, aby każdy pacjent ocenił u siebie możliwe objawy zakrzepicy i zatorowości płucnej, w tym: ból nóg, obrzęk, tkliwość lub zaczerwienienie skóry kończyn, a także tru­dności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej lub dys­komfort, przyspieszony lub nieregularny rytm serca, krwioplucie i niskie ciśnienie krwi oraz zawroty głowy. 

EMA poinformowała o występowaniu bardzo rzadkich przypadków zakrzepów krwi (w mózgu, brzuchu i tętni­cach) w połączeniu z niskim poziomem płytek krwi w ciągu 2 tygodni po szczepieniu AstraZeneca. "Jak dotąd większość zgłoszonych przypadków wystąpiła u kobiet w wieku poniżej 60 lat w ciągu dwóch tygodni po szczepie­niu. Na podstawie dostępnych obecnie dowodów nie potwierdzono konkretnych czynników ryzyka" - podała.

Dr Sabine Strauss z EMA na konferencji prasowej podkreś­liła, że ważne jest, by lekarze i osoby zgłaszające się do szczepienia zwracały uwagę na wszelkie możliwe objawy, jakie pojawiają się w pierwszych dwóch tygodniach po podaniu preparatu.

Pacjenci powinni natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli wystąpią u nich następujące objawy: 

✔ duszność,
✔ ból klatki piersiowej,
✔ obrzęk nogi,
✔ uporczywy ból brzucha,
✔ objawy neurologiczne, w tym silne i uporczywe bóle głowy lub niewyraźne widzenie,
✔ małe siniaki pod skórą poza miejscem zastrzyku.


www.zdrowie.pap.pl

baner