Od 15 października osoby represjonowane mogą składać wnioski o świadczenie wyrównawcze
logo
czytaj E-gazety prasa online


Od 15 października osoby represjonowane mogą składać wnioski o świadczenie wyrównawcze

2020-10-13

Działacze opozycji antykomunistycznej, a także osoby represjonowane z przyczyn politycznych, których eme­rytura lub renta inwalidzka bądź renta z tytułu niezdol­ności do pracy jest niższa niż 2400 zł, dostaną dodatek wyrównawczy.

Kto otrzyma dopłatę
Ustawa zakłada przyznanie prawa do świadczenia wyrów­nawczego dla osób, które posiadają decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pot­wierdzającą status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Kolejny warunek to pobieranie emerytury lub renty inwa­lidzkie, czy też renty z tytułu niezdolności do pracy niższej niż 2400 zł brutto. Dopłata zostanie ustalona jako różnica pomiędzy kwotą 2400 zł, a kwotą emerytury lub renty, do której uprawniony jest wnioskodawca.

Komu dopłata nie przysługuje
- Świadczenie wyrównawcze nie będzie przysługiwało osobom uprawnionym do renty rodzinnej, a także renty rodzinnej wypłacanej wraz z okresową emeryturą kapita­łową. Nie otrzymają go również pobierający rentę socjalną, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czy też rodzi­cielskie świadczenie uzupełniające. Prawo do zasiłku czy świadczenia przedemerytalnego również wyklucza możli­wość ubiegania się o dopłatę. Osoby niezdolnych do sa­modzielnej egzystencji pobierające jedynie świadczenie uzupełniające, które nie są uprawnione do emerytur ani renty z tytułu niezdolności do pracy także nie uzyskają prawa do dodatku – informuje Katarzyna Krupicka regio­nalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dodatki nie maja wpływu na wysokość świadczenia
Przy ustalaniu wysokości dopłaty dla osób, którym świad­czenie wyrównawcze będzie przysługiwać nie uwzględnia się dodatku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świa­dczeń wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów. Są to między innymi takie dodatki jak kombatancki, kom­pensacyjny, energetyczny, czy też rodzicielskie świadcze­nie uzupełniające wypłacane w formie dopłaty do pobie­ranej emerytury lub renty, zwane emeryturą mama 4 plus, czy też świadczenie uzupełniające 500 plus dla niesamo­dzielnych.

Od kiedy prawo do świadczenia
Prawo do świadczenie będzie przysługiwało po złożeniu wniosku i spełnieniu wszystkich wymaganych warunków. Jednak powstanie ono nie wcześniej niż od 15 październi­ka tj. od wejścia w życie ustawy zmieniającej lub od mie­siąca, w którym zgłoszony zostanie wniosek o dopłatę.

- Od początku miesiąc nie będzie przysługiwało świad­czenie w przypadku, gdy prawa do emerytur lub renty powstanie od innej daty niż pierwszy dzień miesiąca, czy też wnioskodawca uzyskał status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powo­dów politycznych w miesiącu złożenie wniosku o świad­czenie ale również nie był to początek miesiąca - wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner