Na rehabilitację może skierować lekarz, gdy staramy się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-10-18

Rehabilitacja lecznicza z ZUS

fot. ZUS

Osoby, które są aktywne zawodowo i ubezpieczone, mogą skorzystać z rehabilitacji, nawet gdy mają już ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Muszą jednak spełnić określone warunki.

Aby skorzystać z rehabilitacji, musi nastąpić utrata zdol­ności do pracy w wyniku choroby bądź urazu, a rehabili­tacja jest szansą, na odzyskanie zdolność do pracy. Taka osoba musi pracować np. na podstawie umowy o pracę, czy prowadzić działalność gospodarczą. Może również pobierać zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilita­cyjne, lub rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

- Na rehabilitację może skierować lekarz, gdy staramy się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolno­ści do pracy. Może to zrobić również lekarz orzecznik pod­czas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym aktualnie przebywamy - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dokumenty
Z prośbą o wystawienie wniosku o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS można również zwrócić się do lekarza, u którego się leczymy. Może to zrobić na formularzu PR-4 w wersji papierowej lub wysłać elektroni­cznie w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Po przyjęciu wniosku, ZUS skontaktuje się w sprawie badania i dokumentacji medycznej. Na badanie u lekarza orzecznika należy zabrać ze sobą dokumentację z leczenia.

Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS na podstawie przeprowadzonego badania i dokume­ntacji z leczenia. Jeżeli lekarz orzecznik uzna skierowanie na rehabilitację za zasadne, wówczas wyda stosowne orzeczenie.

- Termin i miejsce rehabilitacji każda osoba może uzgod­nić z pracownikiem wydziału orzecznictwa lekarskiego i prewencji ZUS. Zależą one od dostępności wolnych miejsc w danym ośrodku - wyjaśnia rzeczniczka.

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabili­tacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić.

Wyjeżdżając na rehabilitację leczniczą w systemie sta­cjonarnym musimy mieć test na SARS-CoV-2
Aby rozpocząć rehabilitację leczniczą w ośrodku reha­bilitacyjnym, która odbywa się w systemie stacjonarnym, musimy mieć negatywny wynik testu na SARS-CoV-2.
- Dlatego gdy taka osoba otrzyma zawiadomienie o skie­rowaniu na rehabilitację leczniczą musi skontaktować się z ośrodkiem rehabilitacyjnymi i podać swój aktualny numer telefonu. Wówczas ośrodek poinformuje telefonicznie o zleceniu na badanie. Test na SARS-CoV-2 wykonywany jest bezpłatnie - dodaje Katarzyna Krupicka.


Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

baner