Właśnie ruszyła rejestracja na warsztaty „Teatr – Lubię to! Sezon 2”
logo
czytaj E-gazety prasa online


Projekty edukacyjne Teatru Dramatycznego

2020-09-23

Spotkanie z dziennikarzami - fot. Ewa Krajewska

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białym­stoku zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego do udziału w projektach edukacyjnych i artystycznych. Właśnie ruszyła rejestracja na warsztaty „Teatr – Lubię to! Sezon 2”.

Białostocki Teatr pozyskał w tym roku dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Biura Programu „Niepodległa” na sześć projektów kultu­ralnych. Ich realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia władz województwa podlaskiego.

- Cieszę się, że w tym roku jednostki kultury podległe sa­morządowi województwa podlaskiego otrzymały ponad 4 mln zł wsparcia z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i programów rządowych. Prawie 850 tys. zł pozyskał Teatr Dramatyczny w Białymstoku na realizację różnych przedsięwzięć artystycznych oraz edukacyjnych. Część z tych środków przeznaczona jest również na zakup sprzętu oraz digitalizację materiałów dokumentujących bogaty dorobek teatru – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. - Jako Zarząd Województwa wspieramy inicjatywy kulturalne zarówno z własnych środków, jak też poszukujemy źródeł finansowania na zewnątrz. Projekty, o których dziś mówimy są świetnym przykładem wykorzystania właśnie funduszy rządowych, dzięki którym w naszym regionie możemy prowadzić jeszcze więcej działań w dziedzinie kultury – dodaje.

W minioną niedzielę, 20 września, rozpoczęła się nato­miast czwarta edycja festiwalu Kierunek Wschód - wyda­rzenia prezentującego kulturę krajów zza wschodniej granicy Polski oraz poruszającego tematykę pogranicza.

- Tegoroczny festiwal odbywa się w zarówno w tradycyj­nej formie, jak i w wersji online. W Internecie oraz w klubie festiwalowym - w Zmianie Klimatu prezentowane są nag­rania spektakli teatrów z Armenii, Białorusi, Gruzji, Litwy oraz Ukrainy. W siedzibie teatru będzie można obejrzeć m.in. przedstawienia Teatru im. Ludwika Solskiego z Tarno­wa, Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszo­wa, czy spe­ktakl „Samobójca” w wykonaniu zespołu naszego teatru - powiedział Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Teatr Dramatyczny zaprasza nauczycieli do udziału w kolejnej odsłonie warsztatów teatralnych. Właśnie ruszyła rekrutacja na zajęcia w ramach programu „Teatr – Lubię to! Sezon 2”. Zadanie polega na realizacji kompleksowego programu edukacyjnego, którego głównym celem będzie podniesienie kwalifikacji i umiejętności, a także stymulacja kreatywności oraz twórczości nauczycieli.

- Czy może być coś przyjemniejszego niż miłe i serdecz­ne  spotkanie w gronie wspaniałych osób, które zafascy­nowane wspólnymi upodobaniami, dzielą się doświadcze­niem, pomysłami, kompetencjami, przeżyciami i wrażenia­mi?! Do takich właśnie spotkań pragniemy zaprosić już po raz kolejny. Łączy nas pasja, którą wspólnie realizujemy: nauczyciele w szkole, my na deskach teatru, bo gdzie indziej dzieci i młodzież mogą nauczyć się odbioru i two­rzenia sztuki i kultury? Czekamy na Państwa - nauczycieli! Będzie twórczo, ciekawie, emocjonująco! A wiadomości zebrane w wydanych na tę okazję specjalnych broszurach, na pewno pomogą w prowadzeniu szkolnych kół i zespo­łów teatralnych. My zaś chętnie poznamy spostrzeżenia i oczekiwania nauczycieli, by nasza oferta artystyczna i edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i wychowaw­ców była jeszcze lepsza, pełniejsza i atrakcyjniejsza – zachęca Justyna Godlewska-Kruczkowska, aktorka Teatru Dramatycznego.

Projekt „Teatr - Lubię to! Sezon 2” jest kontynuacją wcześ­niejszej oferty edukacyjnej i odpowiedzią na potrzeby nauczycieli. Program ukazuje, jak poprzez piękno sztuki teatralnej można wpływać na rozwój własny, ale również uczniów. Tym razem nauczyciele będą mogli dowiedzieć się czym jest ruch sceniczny, jak stworzyć scenariusz teatralny, gdzie szukać inspiracji na spektakl, na czym polega reżyseria, jaką rolę odgrywa muzyka w spektaklu, czym jest improwizacja teatralna.

- Warsztat z pisania scenariuszy to zarówno podstawy teoretyczne jak i praktyczne ćwiczenia, które są doskonałą bazą do rozpoczęcia scenopisarskiej przygody. Scenariusz jest pierwszym impulsem do stworzenia dzieła, jakim jest spektakl, film, czy performance. Jest punktem wyjścia dla twórców, ale jednocześnie może być już gotowym świa­tem, który zaprasza, by się w nim zapomnieć i odnaleźć. Jest wielkie podobieństwo między opowiedzeniem aneg­doty i napisaniem scenariusza. Różni je jedynie skala… W trakcie warsztatu damy Państwu szereg narzędzi, umożli­wiających z każdej anegdoty zrobienie wspaniałej historii, którą z powodzeniem można będzie przenieść na scenę – zachęca do udziału Piotr Szekowski, aktor Teatru Dramaty­cznego.

Warsztaty odbędą się w październiku oraz listopadzie. Udział w nich jest bezpłatny. Rekrutacja dobywa się pop­rzez formularz online: https://forms.gle/ekkBdQufpoNxzg3C6.

W listopadzie, dzięki wsparciu z programu „Niepodległa 2020”, powstanie wydarzenie zatytułowane „Wolne dziecko”. To projekt, który ma za zadanie zintegrować wokół idei niepodległości artystów, młodzież licealną, podopiecznych domu dziecka, seniorów oraz widzów Teatru Dramatycznego.

- Inspiracją do powstania spektaklu była obserwacja dzi­siejszych dzieci i młodzieży. Refleksja nad tym, czy dzisiej­sze czasy także są dla nich trudne? Czy jeśli mamy wolny kraj, to czy także trzeba tę wolność pielęgnować. Z tych rozważań i przemyśleń zrodził się pomysł na powstanie projektu – mówi Patryk Ołdziejewski, aktor Teatru Drama­tycznego.

We współpracy z aktorami i twórcami teatralnymi powsta­nie spektakl, będący hołdem oddanym ludziom, którzy walczyli o niepodległość. Przedstawienie będzie nowo­czesną, atrakcyjną artystycznie i wizualnie okazją do roz­ważań na temat istoty wolności i niełatwej historii naszego kraju. Pokaz planowany jest na 10 listopada.

- Udział w projekcie "Wolne dziecko " młodzieży licealnej oraz mieszkańców domu dziecka daje szanse na integra­cje młodych ludzi poprzez wyjątkowe współdziałanie. Mamy nadzieję, że uda nam się przedstawić wizje niepo­dległości młodych ludzi oraz ustalić, jakie  znaczenie ma dla nich  niepodległość – mówi Mateusz Sacharzewski, reżyser przedstawienia.

W trakcie spotkania z dziennikarzami Piotr Półtorak – Dyrektor Teatru Dramatycznego poinformował także, że w grudniu powstanie spektakl „Cicho… Sza…” w ramach programu „Kultura Dostępna”.

- Projekt zakłada stworzenie spektaklu skierowanego do dzieci ze spektrum autyzmu. Przedstawienie będzie rea­lizowane w trakcie konsultacji z terapeutami i psycholo­gami. Koncepcja projektu wpisuje się w nowy trend działań na świecie, tzw. nurt „relaxed performaces”, czyli spektakli, które uwzględniają wszelkie niestandardowe potrzeby widzów. Premierę spektaklu, który wyreżyseruje Adam Biernacki, planowana jest na 12 grudnia – powie­dział Piotr Półtorak.

W tym roku instytucja finalizuje także „Zakup sprzętu oś­wietleniowego i multimedialnego” z programu „Infrastruk­tura kultury”.

- Zakupione urządzenia: oświetlenie oraz sprzęt do obsłu­gi multimediów będą niezbędne do prezentacji spektakli w trakcie zbliżającego się remontu. Także do końca tego roku zostaną zdigitalizowane kolejne materiały w ramach zadania „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap III” z programu „Kultura Cyfrowa”. Projekt jest kontynuacją prac rozpoczę­tych w 2018 roku. Tym razem archiwum cyfrowe wzbogaci się o 10.000 nowych obiektów: zdjęć, projektów scenogra­fii i kostiumów oraz afiszy. Do końca roku powstania także specjalna aplikacja mobilna, umożliwiająca łatwiejsze korzystanie z zasobów archiwum – dodała Martyna Zanie­wska, Zastępca Dyrektora Teatru.

Tekst i fotografie Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

baner