Nowy próg dochodowy do świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-03-12

Nowy próg dochodowy do 500 plus
dla niesamodzielnych

Od września 2019 roku osoby niezdolne do samodziel­nej egzystencji mogą składać wnioski o tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych. W województwie podlaskim do końca ubiegłego roku ZUS przyjął ponad 24 tysiące wniosków o świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych W całej Polsce wszystkie organy emerytalno-ren­towe przyjęły 931.083 takich wniosków.

✔ 645 237 wniosków do ZUS
✔ 283.380 wniosków do KRUS
✔ 2.046 wniosków do ZER MSWiA
✔ 315 wniosków do WBE
✔ 105 wniosków do BESW

- Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do sa­modzielnej egzystencji jest adresowane do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są nie­zdolne do samodzielnej egzystencji. Prawo do świad­cze­nia 500 plus dla niesamodzielnych zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pienięż­nych finansowanych ze środków publicznych. Od 1 marca 2021r. jest to kwota brutto nie wyższa niż 1772,08 zł. Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyska­nie świadczenia – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Na stronie interne­towej ZUS oraz w placówkach ZUS dostępny jest katalog świadczeń finansowanych ze środków publicz­nych.

Przy badaniu wysokości świadczeń decydujących o przyznaniu i kwocie świadczenia uzupełniającego nie są wliczane dodatki i świadczenia wypłacane na podstawie przepisów szczególnych, a więc np. dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny. Nie są wliczane także świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Do dochodu nie uwzglę­dnia się również renty rodzinnej przyznanej po zmarłym rodzicu osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Nie zawsze będzie to 500 zł
- Należy pamiętać jednak o tym, że nie zawsze świadcze­nie uzupełniające będzie przysługiwało w wysokości 500 zł. Świadczenie w pełnej kwocie, czyli 500 zł będzie wypłacane tylko wtedy, gdy suma świadczeń ze środków publicznych nie przekroczy 1272,08 zł brutto. Przy wypłacie świadczenia obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Wysokość świadczenia stanowi różnicę między kwotą ustalonego progu dochodowego 1772,08 zł brutto a łączną kwotą przysługujących świadczeń finansowanych ze środków publicznych, przy czym świadczenie uzupełniające nie może być wyższe niż 500 zł. – wyjaśnia rzeczniczka. Zgodnie z tą zasadą jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi np. 1300 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 472,08 zł. Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1772,08 zł brutto. Jest to dodatek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli takich, które potrzebują pomocy innych osób przy podstawowych czynnościach życiowych takich jak przygotowywanie sobie posiłków, jak mycie się itd.

Konieczny wniosek
Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy przede wszystkim złożyć wniosek – formularz ESUN. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, chyba że jest ono w posiadaniu ZUS. Osoby, które nie ubiegały się takie orzeczenie albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką się znajdują (druk OL- 9) oraz – jeśli posiadają – dokumentację medyczną i inne zaświadczenia, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji (np. karta leczenia szpitalnego, historia choroby, dokumentacja rehabilitacji leczniczej, zawodowej, orzeczenie o niepełnosprawności). Formularz wniosku i druk zaświad­czenia o stanie zdrowia można pobrać ze strony interne­towej Zakładu albo w placówkach ZUS. Lekarz orzecznik na podstawie złożonej dokumentacji medycznej i zaświa­dczenia o stanie zdrowia oceni czy jest potrzeba wzywania na badanie. Może wydać orzeczenie bez konieczności przeprowadzania badania bezpośredniego, gdy dokumen­tacja dołączona do wniosku jest wystarczająca.

- Jeśli mamy trudności w pozyskaniu od lekarzy zaświad­czenia o stanie zdrowia, ZUS przyjmie wniosek bez tego dokumentu. Poprosimy wówczas osobę składającą wnio­sek o wypełnienie dodatkowego formularza OL-9A – jest to informacji o miejscach leczenia. Na podstawie dołączo­nych wskazówek, ZUS we własnym zakresie pozyska dokumentację medyczną niezbędną do wydania orzecze­nia – tłumaczy rzeczniczka.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner