Miasto Białystok pomaga dłużnikom mieszkań komunalnych odpracować zaległości ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Praca za długi

2021-01-18

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Miasto Białystok pomaga dłużnikom mieszkań komunal­nych odpracować zaległości. Od 2014 roku spłata dłu­gów mieszkaniowych wobec Miasta może odbywać się w formie świadczeń rzeczowych. Dzięki realizacji tego programu, do tej pory dłużnicy z Białegostoku odpraco­wali ponad 1,622 mln zł.

Od początku funkcjonowania inicjatywy polegającej na zamianie spłaty długu na pracę do końca 2020 r. Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku przyjął 272 wnioski o odpracowanie zadłużenia. 72 osoby w całości odpracowa­ły ciążące na nich zobowiązania.

Program został uruchomiony przez Miasto Białystok, aby pomóc dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Odpracowanie długu jest możliwe na określonych warun­kach. Może się o to ubiegać pełnoletnia osoba korzystają­ca z lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego. Można od­pracować należności z tytułu odszkodowań za bezumow­ne używanie lokalu, kwoty zasądzone wyrokami sądowy­mi i koszty postępowań komorniczych.

Prace odbywają się w ZMK i innych jednostkach organiza­cyjnych miasta, np. w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Polegają między innymi na sprzątaniu terenów wokół bu­dynków i lokali mieszkalnych przeznaczonych do dalsze­go wynajmu, malowaniu urządzeń i małej architektury na placach zabaw, pomocy kuchennej w przedszkolach.

– Udział w programie daje różne korzyści. Przede wszyst­kim umożliwia wyjście z zadłużenia, ale nie tylko. Pozwala też uczestnikom odzyskać poczucie własnej wartości i pewność siebie. Dłużnicy otrzymują ogromne wsparcie zarówno pracowników ZMK, jak i wielu osób z placówek, do których są kierowani. Niektórzy z nich znajdują stałe zatrudnienie w jednostkach, w których odpracowywali zadłużenie – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Aktualnie odpracowywanie długów jest rozliczane według stawki 14,70 zł za godzinę. Co miesiąc dług jest pomniej­szany o kwotę wynikającą z rozliczenia godzinowego. Odpracowana kwota nie jest wypłacana dłużnikowi, stano­wi bezgotówkową kompensatę wierzytelności.

Tekst: Agnieszka Błachowska /UM Białystok