Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2020-12-09

Podlaska KAS rekrutuje
do Służby Celno-Skarbowej

fot. KAS

• Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. po­dlaskim.
• Kandydaci chętni do pełnienia służby mogą składać dokumenty do 12 stycznia 2021 r.
• Na osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą rek­rutację, czekają 44 etaty w oddziałach celnych w Suwał­kach, Kuźnicy, Bobrownikach, Połowcach i Siemianówce oraz w Referacie Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Bia­łymstoku i w Suwałkach, podlegających Podlaskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Białymstoku.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Służby Celno-Skar­bowej, powinny spełniać podstawowe kryteria tj. posiadać obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego sta­nowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Poza tym, powinny korzystać z pełni praw pub­licznych oraz posiadać nieposzlakowaną opinię.

Na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w jednostkach organizacyjnych KAS może być za­trudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służ­by zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeń­stwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 paź­dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpie­czeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracowni­kiem. Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub słu­żby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów:

✔ weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
✔ test wiedzy obejmujący swoim zakresem orga­nizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa Polski w UE, aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze,
✔ test sprawności fizycznej,
✔ test psychologiczny, podczas którego sprawdza­ne są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifi­kacyjna, podczas której dokonywana jest ocena kompe­tencji kandydata do pełnienia służby, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym oraz postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Zakres zadań na stanowiskach, na które prowadzony jest nabór obejmuje m.in. obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, towarów i środków przewozowych, ob­sługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, prowadze­nie kontroli celno-skarbowych, rozpoznawanie, wykrywa­nie, zapobieganie i zwalczanie różnego rodzaju przestęp­stw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie www.podlaskie.kas.gov.pl (Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS).

Obecnie w podlaskiej KAS pełni służbę 1029 funkcjonariu­szy Służby Celno-Skarbowej.

Radosław Hancewicz - Rzecznik prasowy Podlaskiej KAS

baner