Twórcy i artyści na umowach cywilnoprawnych mogą wnioskować o świadczenie postojowe...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Twórcy i artyści na umowach cywilnoprawnych mogą wnioskować o świadczenie postojowe

2021-01-18

fot. pixabay.com

Twórcy, artyści oraz technicy wspomagający kulturę, czy wykonujący usługi w zakresie architektury, architektury wnętrz, czy architektury krajobrazu, wykonujący umowy cywilnoprawne, mogą od 15 stycznia wnioskować o je­dnorazowe dodatkowe świadczenie postojowe.

Zgodnie z tarczą 6.0 od piątku możliwość złożenia wnios­ku o jednorazowe dodatkowe świadczenia postojowe uzy­skały osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zle­cenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, te­chnicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów - w zakresie poza­szkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów.

- Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie posto­jowe o symbolu RSP-CD6 można składać wyłącznie elek­tronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Termin składnia tych dokumentów minie, po upływie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rze­cznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Jakie warunki należy spełnić?
Aby otrzymać świadczenie należy uzyskać przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020r. m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, lite­ratury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury.

Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej, itp.).

Oprócz tego przychód z umowy cywilnoprawnej w mie­siącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jedno­razowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wyna­grodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie­czeń Społecznych (tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 202 r. kwoty 15 506,79 zł).

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysłu­guje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi kwotę do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner