Węzeł Porosły to połączenie ekspresowej ósemki z trasą generalską w Białymstoku
logo
czytaj E-gazety prasa online


Węzeł Porosły – zakończenie robót

2020-12-11

fot. Adam Ludwiczak

W poniedziałek, 14 grudnia, nastąpi zakończenie budo­wy węzła drogowego w Porosłach będącego wlotem do Białegostoku. Później rozpoczną się procedury polega­jące na technicznym odbiorze inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Do czasu zakończenia tych procedur kierowców będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu, tak jak dotychczas.

Węzeł Porosły to połączenie ekspresowej ósemki z trasą generalską w Białymstoku. Jego budowa rozpoczęła się na początku 2019 roku. Termin zakończenia wyznaczono na 14 grudnia 2020 roku.

– Od 15 grudnia rozpoczną się konieczne procedury zwią­zane z końcowym odbiorem technicznym oraz uzyska­niem pozwolenia na użytkowanie. Dopiero po ich zakoń­czeniu będzie można puścić tamtędy ruch, na razie kie­rowcy będą nadal korzystać z objazdów – wyjaśnia zas­tępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

W ramach inwestycji przebudowana została droga krajo­wa nr 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły oraz droga wojewódzka 676 na odcinku od skrzy­żowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku do węzła Porosły. Wybudowano około 10 km dróg w tym: 1,7 km drogi wojewódzkiej, 1,87 km drogi kra­jowej, 5,49 km dróg dojazdowych, 1,54 km łącznic. Wyko­nano jezdnie główne, drogi serwisowe, drogi rowerowe, chodniki, zieleńce, oświetlenie, kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, przebudowę sieci wodociągowej oraz sanitarnej. Powstało 5 obiektów inży­nierskich: estakada w ciągu DK 8 (Porosły), wiadukt drogo­wy na skrzyżowaniu DK 8 i DW 676, estakada w ciągu DW 676 (Al. Jana Pawła II) na skrzyżowaniu z ul. Elewatorską, wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DW 676 (Al. Jana Pawła II) i linii kolejowej Białystok – Bartoszyce, wiadukt drogowy (druga jezdnia) nad linią kolejową Białystok – Bartoszyce w ciągu DK 8 (Gen. F. Kleeberga).

Węzeł Porosły to jedna z najważniejszych i najdroższych inwestycji w Białymstoku. Jest połączeniem Trasy Gene­ralskiej, Trasy Niepodległości i ekspresówki z kierunku Warszawy. Koszt budowy wyniósł ponad 252 mln zł. Na realizację tej inwestycji Miasto otrzymało unijną dotację w wysokości 205 mln zł.

Tekst: Anna Kowalska /UM Białystok