Mobilny Punkt Pomocy Natychmiastowej – Fundacji Spe Salvi ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-03-15

Pomoc najbardziej potrzebującym

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Od połowy marca do końca roku na Rynku Kościuszki w okolicy fontanny, w każdy czwartek od godz. 18.00 do 20.00, białostoczanie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej będą mogli uzyskać pomoc w karetce – Mobil­nym Punkcie Pomocy Natychmiastowej – Fundacji Spe Salvi.

Miasto właśnie rozstrzygnęło konkurs na prowadzenie Punktu Pomocy Natychmiastowej dla najbardziej potrze­bujących mieszkańców Białegostoku. Wzięły w nim udział trzy podmioty. Komisja konkursowa zarekomendowała udzielenie dotacji (30 tys. zł) Fundacji Spe Salvi, która od 15 marca do 31 grudnia 2021r. będzie prowadzić Mobilny Punkt Pomocy Natychmiastowej.

Spe Salvi w ramach zadania będzie udzielać informacji na temat instytucji pomocowych działających w mieście, wy­dawać środki ochrony osobistej, materiały opatrunkowe, odzież i produkty żywnościowe. Będzie też udzielać wstę­pnej pomocy przedmedycznej takiej, jak mierzenie tem­peratury czy ciśnienia, opatrywanie ran, wstępna diagnoza stanów chorobowych, kierowanie do odpowiedniej pla­cówki medycznej. Oferta fundacji jest kompleksowa, a lokalizacja punktu gwarantuje łatwy dostęp do świadczeń. Wartością dodaną jest możliwość skorzystania z porad lekarza i możliwość dojazdu do osoby potrzebującej w miejscu jej przebywania.

Miasto regularnie przyznaje organizacjom pozarządowym dotacje na pomoc potrzebującym. Wspiera Jadłodzielnię (gdzie jest zostawiana i odbierana niezagospodarowana żywność), Polski Komitet Pomocy Społecznej (który przy­gotowuje i wydaje obiady), Eleos (od września do kwietnia wydaje zupy z wkładkami) i Fundację Rodziny Czarneckich (przed świętami wyda potrzebującym 500 paczek wielka­nocnych).

– Chętnie współpracujemy z organizacjami pozarządowy­mi i mamy zabezpieczone środki finansowe na wspieranie lokalnej pomocy społecznej. Uprawnione podmioty mogą wystąpić do prezydenta miasta z ofertą – na przykład wy­dawania produktów żywnościowych. Istnieje możliwość zlecenia realizacji takiego zadania. Jak na razie jednak nikt z taką ofertą nie wystąpił – powiedział zastępca prezyden­ta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Pomoc osobom ubogim, bezdomnym, zagrożonym wyk­luczeniem społecznym jest realizowana w Białymstoku wielotorowo, zarówno w ramach programów państwo­wych, unijnych, jak i lokalnych. Pomoc w zakresie doży­wiania organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który kieruje potrzebujących na posiłki wydawane w placów­kach oświatowych i Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz udziela zasiłku celowego. Realizowane programy to „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (2014-2020) i „Posiłek w szkole i w domu” (2019-2023). W ubiegłym roku z tych trzech form dożywiania skorzystało łącznie 18.650 osób. Koszt tej pomocy to 11 mln 578 tys. zł.

MOPR w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Naj­bardziej Potrzebującym zrealizował też Program Opera­cyjny Pomoc Żywnościowa (2014-2020). W ubiegłym roku udział w tym programie wzięły 2432 osoby, a w realizacji uczestniczyło 11 partnerskich lokalnych organizacji poza­rządowych, między innymi Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym HOLOS.


Agnieszka Błachowska - UM Białystok