Miasto Białystok pomoże dotrzeć na szczepienie przeciwko koronawirusowi...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Miasto pomoże dotrzeć na szczepienie
przeciw COVID-19

2021-01-19

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Miasto Białystok zorganizuje dowóz na szczepienie przeciwko koronawirusowi osobom z niepełnosprawno­ściami, a także seniorom 70+ w szczególnie trudnej sy­tuacji życiowej, którzy nie mają możliwości samodziel­nego dotarcia do punktu szczepień.

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Urząd Miejski w Białymstoku, zgod­nie z aktualnymi zaleceniami rządowymi, zorganizuje tra­nsport uprawnionych osób do punktów szczepień. Co wa­żne Urząd Miejski w Białymstoku nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a organizuje jedynie transport oso­bom do tego uprawnionym, które mają już wyznaczony termin szczepienia.

Rejestracja na szczepienie odbywa się za pośredni­ctwem:
✔ dedykowanej infolinii, pod nr ☎ 989,
Internetowego Konta Pacjenta,
✔ wybranego punktu szczepień (lista punktów szczepień w Białymstoku).

Szczegółowe informacje dostępne są na rządowej stronie pod adresem: www.gov.pl.

Osoby uprawnione do transportu do punktów szcze­pień (według wytycznych wojewody pod­laskiego):
✔ posiadają aktualne orzeczenie o niepełnospra­wności w stopniu znacznym, o kodzie R (upośle­dzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologi­czne) albo odpowiednio I grupę z ww. schorze­niami i mają trudności w poruszaniu,
✔ mają powyżej 70 lat i mają obiektywne i niemoż­liwe do przezwyciężenia we własnym zakresie tru­dności w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich miejsca zamieszkania punktu szczepień,
✔ mają ustalony z punktem szczepień termin wyko­nania szczepienia,
✔ są mieszkańcami Białegostoku.

1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się bez­pośrednio w punkcie szczepień
Osoba uprawniona, która zarejestruje się w wybranym punkcie szczepień, może złożyć bezpośrednio w pla­cówce oświadczenie, że nie ma możliwości samodzie­lnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orze­czeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o ko­dzie R lub N. Listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora organizacji transportu przekazuje placówka wykonująca szczepienie.

2. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się przez infolinię lub Internetowe Konto Pacjenta
W przypadku, gdy pacjent rejestruje się na szczepienie za pośrednictwem infolinii ☎ 989 lub e-rejestracji, i spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szcze­pienie, może zgłosić potrzebę transportu bezpośrednio u koordynatora do spraw transportu (☎ 85 869 69 00).

Uprawnione osoby mogą zgłaszać potrzebę przewozu mikrobusem przystosowanym do potrzeb osób niepełno­sprawnych od 18 stycznia.

Aby skorzystać z pomocy Miasta należy zadzwonić pod ☎ 85 869 69 00 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00 i podać następu­jące informacje:
✔ 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
✔ 2. telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
✔ 3. imię i nazwisko pacjenta,
✔ 4. PESEL pacjenta,
✔ 5. kryterium kwalifikujące do przewozu:
    - stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
    - wiek powyżej 70 lat i oświadczenie, że pacjent nie może samodzielnie dotrzeć do punktu szcze­pień, w szczególności porusza się na wózku inwalidzkim,
✔ 6. adres zamieszkania pacjenta,
✔ 7. adres punktu szczepień,
✔ 8. data szczepienia,
✔ 9. godzina szczepienia,
✔ 10. określić czy osoba będzie poruszać się na wózku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwoni z informacją o szczegółach jego realizacji.

Wsiadając do mikrobusa należy pokazać kierowcy orze­czenie o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej. Po szczepieniu mikrobus odwiezie osobę niepełnosprawną do miejsca zamieszkania.

Należy też liczyć się z brakiem możliwości przewo­zu w zgłaszanym terminie. Z tego powodu ustalona została następująca hierarchia obsługi:
✔ 1. kolejność zgłoszeń wpływająca na komplet przewożonych osób (zgodnie z zasadami określo­nymi przez Główny Inspektorat Sanitarny mogą to być maksymalnie 4 osoby łącznie z opiekunami),
✔ 2. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacz­nym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
✔ 3. osoby powyżej 70 roku życia niemogące samo­dzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Miasto nie organizuje przewozu zespołu szczepiennego do osób leżących w domach. Jest to zadanie punktów szczepień. Lekarz POZ w ramach finansowania przez Na­rodowy Fundusz Zdrowia szczepień pacjentów realizuje transport dedykowany osobom, które ze względów zdro­wotnych wymagają użycia transportu sanitarnego.

Tekst: Eliza Bilewicz-Roszkowska /UM Białystok