Od 1 lutego kolejne zwolnienia i postojowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Od 1 lutego kolejne zwolnienia i postojowe
z ZUS

2021-02-02

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 roku przewiduje kolejną pomoc dla firm. To umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz po­nowna wypłata świadczenia postojowego z Zakładu Ube­zpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lutego.

Prawo do pomocy otrzymali przedsiębiorcy z niemal 50 różnych branż. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej. O umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz pono­w­ne świadczenie postojowe - do dwóch razy, będą mogli wystąpić między innymi przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, organizatorzy targów, wystaw i kongresów, prowadzący różne formy edukacji, obiekty noclegowe, uzdrowiska, pralnie, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki, fizjoterapeuci i paramedycy. Ze zwolnienia ze składek za grudzień i styczeń skorzystają również taksówkarze (kod PKD 49.32.Z) i prowadzący usłu­gi wspomagające transport (PKD 52.23.Z.

- Nieco inny zakres wparcia dotyczy przedsiębiorców, któ­rych przeważająca działalność to sprzedaż detaliczna w sklepach i na targowiskach (kody PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z). Przysługuje im zwolnienie ze skła­dek za styczeń i jednokrotna wypłata ponownego świad­czenia postojowego - informuje Katarzyna Krupicka reg­io­nalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

- Część firm, w oczekiwaniu na pomoc, opłaciła składki za grudzień. Po ich umorzeniu będą mogły wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaconej kwoty albo pozostawić w ZUS do rozliczenia należności za dalsze miesiące – wyjaśnia rze­czniczka.

Jakie warunki należy spełnić?
Umorzenie składek i postojowe obejmuje płatników, któ­rzy 30 listopada 2020r. prowadzili przeważającą działal­ność oznaczoną kodami PDK wymienionymi w rozporzą­dze­niu. Zgodnie z przepisami decyduje więc wpis w reje­strze REGON na ten dzień.

Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności spadł o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicz­nym miesiącem poprzedniego roku. Np. jeśli klient składa wniosek w lutym 2021r. Zatem jako jeden z dwóch miesię­cy poprzedzających może wskazać styczeń 2021r. lub grudzień 2020r. Jeśli wskaże styczeń 2021r., to może po­równać spadek przychodu o 40 proc. do grudnia 2020r. lub stycznia 2020r. Jeśli wskaże grudzień 2020r., to może porównać spadek przychodu o 40 procent do listopada 2020r. lub grudnia 2019r.

Składając wniosek o postojowe, przedsiębiorca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodar­czej. Musiał także otrzymać wcześniej choć jedno świad­czenie postojowe na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Jak i kiedy złożyć wniosek?
- O wsparcie będzie można wystąpić od 1 lutego przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Płatnicy będą mieć czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za gru­dzień i styczeń do 31 marca. Jeśli przedsiębiorca ma obo­wiązek co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej do końca lutego musi także przesłać do ZUS deklaracje za grudzień i styczeń - dodaje Katarzyna Kru­picka.

O świadczenie postojowe można wystąpić do 3 mie­się­cy po ustaniu stanu epidemii. Warto jednak pamiętać, że data złożenia wniosku ma wpływ na to, które miesiące należy wziąć pod uwagę przy ocenie spadku przychodu.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner