Tylko we wrześniu i październiku ZUS wypłacił blisko 62,5 tysiąca zasiłków pogrzebowych...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zasiłek pogrzebowy w czasie koronawirusa

2020-12-03

fot. ZUS

Tylko we wrześniu i październiku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił blisko 62,5 tysiąca zasiłków pogrze­bowych. W województwie podlaskim ta liczba sięgnęła prawie 1,5 tys. wypłat. Zasiłek pogrzebowy to zwrot ponie­sionych kosztów pogrzebu. Prawo do niego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przy­sługuje. Chyba, że było to niemożliwe z powodu później­szego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej. Wówczas prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Z danych statystycznych za wrzesień i październik 2020r. wynika, że nastąpił wzrost liczby wypłaconych zasiłków pogrzebowych w porównaniu do ubiegłego roku. W ana­logicznym okresie roku 2019 liczba wypłat w całym kraju była niższa o 11 proc., natomiast w naszym regionie o 10 pro­cent. W wymienionych dwóch miesiącach bieżące­go roku ZUS wypłacił 56.344 zasiłki pogrzebowe, a w tych samych miesiącach tego roku 62.350, czyli ponad 6 tys. więcej. Natomiast w naszym województwie w 2019 r. wyp­łacono 1.329 zasiłków, a w tym roku 1.460, czyli o 131 świa­dczeń więcej.

Warto wiedzieć, że zwrot kosztów pogrzebu należy się nie tylko rodzinie, ale każdej osobie i instytucji, która te koszty udokumentuje. Tak, więc w sytuacji, gdy za pochówek za­płaci np. dom pomocy społecznej, gmina lub pracodawca zasiłek pogrzebowy przysługuje tym podmiotom w wyso­kości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyż­szych jednak niż 4.000 zł.

- Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny, czyli osobę obcą np. sąsiada. W sytuacji, gdy koszty po­kryje więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrze­bowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu – mówi Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

- Osoby obce, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS muszą szczegółowo udokumentować poniesione wydatki do wysokości zasiłku. Przepisy wymagają, aby osoba ubie
gająca się o wypłatę zasiłku pogrzebowego przedstawiła wszystkie rachunki potwierdzające poniesione wydatki od chwili śmierci osoby do momentu złożenia ciała do grobu
– wyjaśnia rzeczniczka.

Aby usprawnić procedury i zminimalizować formalności w tych trudnych dla rodziny i bliskich okolicznościach, ZUS wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Admi­nistracji podjął decyzję, że jeśli do wniosku o zasiłek pogrzebowy nie został dołączony akt zgonu, pozyska go we własnym zakresie elektronicznie. Tym samym, klient nie będzie musiał dostarczać tego dokumentu w formie papierowej. Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL i datę zgonu, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy. Jednak ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypad­ku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner