Czy świadczenie za miesiąc w którym emeryt lub rencista zmarł należy się komuś?
logo
czytaj E-gazety prasa online


Emerytura i renta po zmarłym

2020-11-10

fot. pixabay.com

Prawo do świadczeń ustaje ze śmiercią osoby uprawnio­nej. Jeżeli zgon świadczeniobiorcy nastąpił przed termi­nem płatności emerytury lub renty, a istnieje możliwość wstrzymania wypłaty tego świadczenia wówczas wstrzy­manie świadczenia następuje od miesiąca, w którym nastąpił zgon. W przeciwnym przypadku wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca przypadają­cego po miesiącu, w którym zmarł emeryt/rencista. Listonosz, który przynosi emeryturę czy rentę po śmierci świadczeniobiorcy nie powinien jej wypłacać domowni­kom tylko zwrócić do ZUS, a uprawniony członek rodziny powinien złożyć do Zakładu wniosek o wypłatę tzw. świa­dczenia niezrealizowanego. W sytuacji kiedy listonosz wypłaci świadczenie, ZUS ustali nadpłatę i będzie docho­dził zwrotu wypłaconej kwoty.  Pieniądze wypłacone po śmierci emeryta/rencisty – trzeba zwrócić, jako nienale­żnie pobrane świadczenie.

-  Jeśli to było świadczenie, które zmarłemu należało się tj. za miesiąc, w którym emeryt/rencista zmarł - bez wzglę­du na to, w jakim dniu miesiąca nastąpił zgon - wówczas ZUS, na wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadcze­nia wyda formalną decyzję i przekaże pieniądze osobom uprawnionym. Wniosek o niezrealizowane świadczenie należy złożyć przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwało świadczenie – informuje Kata­rzyna Krupicka rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Jeśli emerytura lub renta przekazywana jest na rachu­nek bankowy, obowiązek zwrotu  dotyczy świadczeń, wypłaconych za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć emeryta/rencisty.  

Co to jest niezrealizowane świadczenie z ZUS?
Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. Jeżeli np. ktoś zmarł w październiku, a ZUS nie wypłacił świadczenia, bo otrzymał informację o zgonie, to niezrealizowaną emeryturę można wypłacić członkom rodziny tej osoby - na ich wniosek.

- Niezrealizowane świadczenie to również takie świadcze­nie, o które zmarła osoba złożyła wniosek, ale nie otrzy­mała decyzji np. z powodu prowadzonego przez nas postępowania. Również w przypadku, gdy osoba, która ma ustalone prawo do świadczenia i która złożyła wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty, a przed załatwieniem tego wniosku przez ZUS zmarła – należność przysługująca zmarłemu może być wypłacona w ramach niezrealizowanych świadczeń - wyjaśnia rzecz­niczka.

Kto może się starać o wypłatę niezrealizowanego świadczenia
Prawo do niezrealizowanych świadczeń mają:

✔ w pierwszej kolejności – mąż, żona lub dzieci zmar­łego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospo­darstwo domowe,
✔ drugiej kolejności:  – małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domo­wego (w razie braku małżonka, dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe).
✔ w trzeciej kolejności – inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.

Jakie trzeba złożyć dokumenty
Dokumenty, na podstawie których ZUS ustali uprawnienia do niezrealizowanych świadczeń, to w szczególności:

✔ odpis aktu zgonu,
✔ odpis aktu małżeństwa – w przypadku małżonka,
✔ odpis aktu urodzenia – w przypadku dzieci,
✔ środki dowodowe potwierdzające fakt prowadze­nia wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt przyczyniania się do utrzymywania osoby zmarłej.

Druk wniosku o niezrealizowane świadczenie (druk ENS) dostępny jest na stronie internetowej zakładu, a także w każdej naszej placówce

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner