Co ma zrobić emeryt, gdy otrzyma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PIT ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-02-11

Co ma zrobić emeryt, gdy otrzyma z ZUS-u PIT?

Każda osoba, która chociaż raz pobrała świadczenie z ZUS w 2020 roku, otrzyma deklarację podatkową. Zakład wysyła w 2021 roku kilka rodzajów formularzy, są to PIT-40A albo PIT-11A i PIT-11. Wielu emerytów i ren­ci­stów zastanawia się co w tym roku zrobić z otrzymanymi dokumentami. Z 240 tys. wysłanych do mieszkańców województwa podlaskiego deklaracji PIT ok. 44 % to PIT-40A. Pozostałe deklaracje muszą być rozliczone.

PIT-40A trafi do podatników z kwotą niedopłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku oraz do podat­ników z saldem podatku równym 0. Organ rentowy ten druk wystawia automatycznie, zatem nie ma obowiązku składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku w tej sprawie.

Świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu po­datkowym PIT-37 lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021r.

- Emeryci lub renciści, którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, mają taką możliwość. Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie muszą nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za nich za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Ale muszą sprawdzić, czy wskazana w ubiegłym roku organizacja jest aktualnie w wykazie OPP. Jeżeli jednak chcą przekazać 1% podatku na rzecz innej niż w ubiegłym roku OPP, to powi­n­ni wypełnić druk PIT-OP i przekazać do swojego urzędu skarbowego - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

PIT-11A – wystawiany jest dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świad­czeniobiorcami w momencie rozliczenia. Deklaracje te otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświa­dczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobie­ranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia poda­tku na PIT-40A.

Od tego roku PIT-11A otrzymają także podatnicy, dla któ­rych w rozliczeniu byłaby ustalona kwota nadpłaty poda­tku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbo­wego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS.

- W tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku - takie osoby otrzymają PIT-11A. Podatnik w takiej sytuacji składa samodzielnie zeznanie albo może poczekać do 30 kwietnia - wtedy urząd skar­bowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenero­wane automatycznie w usłudze Twój e-PIT – wyjaśnia rzeczniczka.

Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zez­nania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesię­cy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym.

PIT-11 - informacja o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek docho­dowy trafi do osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody. Niezależnie od rodzaju przychodu, zawarte w formularzu kwoty należy przenieść do rocznej deklaracji PIT.

Osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypła­cała im świadczenie.

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych losowo, można wcześniej otrzymać duplikat deklaracji PIT. Wniosek w tej sprawie można złożyć w placówce, która wypłaca świadczenie. Duplikat deklaracji PIT można otrzymać bezpośrednio z tej placówki ZUS.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner