31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa...
logo
czytaj E-gazety prasa online


fot: KAS

• Przypominamy, że 31 sierpnia 2020 r. upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Do tego dnia podmioty te zobowią­zane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprosz­czonego AKC-RU, aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywają­cego podmiotu olejowego (dla nabywców).

• Bez zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia rejestracji uproszczonej – AKC-PR/U, nie będzie możliwa sprzedaż paliw opałowych lub ich zakup, ponieważ sprzedający odmówi dostarczenia tych wyrobów.

• Obowiązek ten obejmuje również osoby fizyczne i pod­mioty nieprowadzące działalności gospodarczej.


Rejestracji dla potrzeb obrotu lub zużycia paliw opało­wych można dokonać:

1. elektronicznie za pomocą Portalu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych), albo
2. Portalu Podatkowego (tylko osoby fizyczne), albo
3. w formie papierowej poprzez złożenie osobiście lub przesłanie pocztą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego – AKC-RU.

W przypadku podmiotów, które rozpoczęły proces reje­stracji elektronicznej, ale nie podpisały wniosku AKC-RU podpisem kwalifikowanym, podpisem celnym, profilem zaufanym lub danymi autoryzacyjnymi (kwotą przychodu z zeznania PIT za 2018 rok), w celu dokończenia rejestracji konieczne jest przedstawienie dokumentu tożsamości we właściwym urzędzie skarbowym. Autoryzacji takiej należy dokonać w terminie 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku AKC-RU.

Przypominamy, że od 1 września 2020r., nie będzie możli­wa sprzedaż lub nabycie paliw opałowych przez podmioty niezarejestrowane.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowe­go przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556).

Radosław Hancewicz - Rzecznik prasowy Podlaskiej KAS

baner