Spółka Orange Polska zwróci konsumentom pieniądze pozostałe po wygaśnięciu konta pre-paid....
logo
czytaj E-gazety prasa online


Orange odda niewykorzystane środki
z kont pre-paid

2020-12-16

fot. pixabay.com

• Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał spółkę Ora­nge Polska do zwrotu konsumentom pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid.
• To decyzja kończąca ostatnie z czterech postępowań w sprawie przepadku środków, które zostały na karcie po przeniesieniu numeru do innego operatora.
• Wcześniej Prezes UOKiK zobowiązał do zmiany prak­tyki sieci T-Mobile i Play oraz ukarał spółkę Polkomtel.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzał, czy najwięksi operatorzy komórkowi oddają konsumentom niewykorzystane pieniądze, gdy minie ważność konta na kartę. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał już decyzję w tej sprawie wobec spółki Polkomtel (operatora sieci Plus), na którą nałożył ponad 20 mln zł kary. Ponadto zobowiązał T-Mobile oraz P4 (operatora sieci Play) do zwrotu pienię­dzy odbiorcom. Najnowsza i ostatnia już decyzja dotyczy Orange Polska.

- Orange Polska to ostatnia z badanych przez nas najwięk­szych sieci, która nie oddawała konsumentom mającym telefony na kartę niewykorzystanych pieniędzy. Cieszę się, że uporządkowaliśmy tę praktykę, zaś konsumenci mogą odzyskać od operatorów pieniądze pozostałe na ich kon­tach pre-paid. Utrata niewykorzystanych środków zgroma­dzonych na koncie pre-paid z powodu braku kolejnego doładowania to utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez Prawo Telekomunikacyjne i Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Operatorzy mają obo­wiązek uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmia­nie dostawcy usług – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Spółka Orange Polska we wzorcach umów usług przed­płaconych (pre-paid) zastrzegała, że w chwili rozpoczęcia okresu pasywnego wartość niewykorzystanego limitu jednostek taryfowych jest automatycznie anulowana. Jedynym sposobem na to, aby zgromadzone pieniądze nie przepadły, było kolejne doładowanie przedłużające ważność konta. Jeśli konsument tego nie zrobił, bo np. zapomniał, a chciał zmienić operatora, tracił niewykorzy­stane środki. Mogło go to zniechęcić do wyboru konku­rencyjnej firmy, nawet jeśli otrzymał lepszą ofertę.

Kwestia zwrotu niewykorzystanych środków z konta na kartę przy wyborze nowej firmy telekomunikacyjnej jest już uregulowana na poziomie unijnym. W grudniu 2018 r. wszedł w życie Europejski Kodeks Łączności Elektroni­cznej. Jest w nim przepis, zgodnie z którym przy zmianie operatora dotychczasowi dostawcy usług pre-paid muszą na wniosek konsumenta zwrócić pozostałe na koncie środki. Od tej operacji mogą pobierać opłatę współmierną do rzeczywiście poniesionych przez nich kosztów, jeśli zostało to określone w umowie. Unijne prawo musi zostać implementowane do polskiego. W niektórych europej­skich krajach takich jak Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja czy Hiszpania zwrot od dawna jest już regułą.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał Orange Polska do wprowadzenia procedury zwrotu pozostałych na kon­cie pre-paid pieniędzy. Ma to nastąpić w ciągu miesiąca od daty uprawomocnienia się decyzji. Do tego czasu spół­ka musi poinformować o nowych zasadach wszystkich konsumentów usług przedpłaconych, przy czym osoby po 65 roku życia dowiedzą się o prawie do zwrotu środków z wiadomości sms.

Jak ubiegać się o zwrot pieniędzy w Orange Polska?


➤ Uprawnieni będą klienci, którzy w chwili złożenia wniosku mają co najmniej 6-miesięczny staż w sieci Orange lub sieci nju mobile.
➤ Konsumenci muszą złożyć wniosek o zwrot nie­wykorzystanych środków w ciągu 30 dni od zmiany operatora lub upływu okresu ważności połączeń przychodzących.
➤ Mogą to zrobić osobiście w autoryzowanych sa­lonach Orange Polska, poprzez specjalny formularz elektroniczny dostępny w internecie lub telefoni­cznie, dzwoniąc na numer infolinii Biura Obsługi Klienta (ta ostatnia możliwość tylko do 1 kwietnia 2021 r.).
➤ Zgodnie z Europejskim Kodeksem Łączności Ele­ktronicznej spółka może pobrać niewielką opłatę manipulacyjną – na podstawie decyzji zobowiązu­jącej jej wysokość nie może jednak przekroczyć kwo­ty 20 zł.
➤ Zwrotowi nie będą podlegały środki powyżej nominalnej kwoty doładowania. Przykład: konsu­ment doładował konto kwotą 50 zł. Była to oferta promocyjna, więc otrzymał dodatkowe 25 zł i na koncie łącznie miał do wykorzystania 75 zł. W mo­mencie zmiany operatora na koncie pozostało mu 55 zł, ponieważ wykorzystał tylko 20 zł. Przysługuje mu zwrot 50 zł (nominalna wartość doładowania) pomniejszony o opłatę manipulacyjną.
➤ W ciągu 30 dni od złożenia wniosku, Orange Pol­ska przeleje pieniądze na wskazany przez konsu­menta rachunek bankowy.

Pomoc dla konsumentów:
☎ 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK