Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż do 28 czerwca 2020r.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zasiłek opiekuńczy rodzicom dzieci do lat 8
już przysługuje

2020-06-24

fot. ZUS

Zmiany w przepisach weszły w życie 24 czerwca br. ale z mocą obowiązującą od 25 maja br. Zgodnie z nimi, ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do 8-ego roku życia, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W związku z zamknięciem z powodu koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, nawet w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania epidemii, rodzice dzieci do lat 8 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

Wnioski złożone przed 24 czerwca br.
Jeśli przed wejściem w życie nowych przepisów rodzic wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, to wniosek ten zostanie potraktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaconego zasiłku nie zostanie wliczony do limitu 60 dni przysługujących w tym roku kalendarzowym na zasadach ogólnych.
- Jeżeli rodzic dziecka do lat 8, które nie ma orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, złożyli przed 24 czerwca br. wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. w ZUS albo u płatnika składek czyli pracodawcy lub zleceniodawcy to wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie nowych przepisów. – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi
Nie zmieniają się zasady korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 przez ubezpieczonych rodziców dzieci:

• do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
• do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż do 28 czerwca 2020 r.
Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać świadczenie wystarczy złożyć u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Można je złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba to zrobić, ponieważ bez niego ani ZUS ani płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Takich wniosków do Oddziału ZUS w Białymstoku od 25 maja wpłynęło 5 325.
Należy również pamiętać, że zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę, czyli jest np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner