Open Life TU Życie stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Open Life TU Życie S.A.
- decyzja Prezesa UOKiK

2021-01-13

fot. pixabay.com

✔ Open Life TU Życie stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż (misselling) ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).
✔ Ubezpieczyciel sprzedawał konsumentom umowy UFK zawierające fundusze kapitałowe bardziej ryzyko­wne, niż wynikało to z potrzeb konsumentów i oceny ich profilu ryzyka, a także na okres dłuższy, niż sobie tego życzyli klienci.
✔ Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Open Life karę ponad 20 mln zł.

Instytucje finansowe oferując produkty inwestycyjne np. ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, mają obowiązek – zgodnie z rozporządze­niem MIFID II – zweryfikować, czy przedstawiany konsu­mentom produkt jest dostosowany do ich potrzeb finan­sowych, doświadczenia inwestycyjnego i wiedzy, a także akceptowalnego poziomu ryzyka. W tym celu przedsta­wiają konsumentom do wypełnienia ankietę adekwatno­ści. Jeżeli na podstawie wyników takiej ankiety okaże się, że produkt nie odpowiada potrzebom konsumenta, jest dla niego zbyt skomplikowany lub za ryzykowny, wówczas instytucja ubezpieczeniowa powinna odstąpić od sprze­daży takiego produktu inwestycyjnego i poinformować o tym na piśmie. Jeśli jednak konsument, świadomy ryzyka i specyfiki produktu, pomimo wszystko chce zawrzeć taką umowę, to może to zrobić wyłącznie po złożeniu pisem­nego oświadczenia, w którym potwierdzi, że został poin­formowany o braku adekwatności oferowanego produktu inwestycyjnego.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w wyniku zawiadomienia ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, po przeanalizo­waniu w toku postępowania zawieranych przez Open Life TU Życie S.A. z konsumentami umów UFK oraz wypełnio­nych przez nich przy sprzedaży ankiet adekwatności, wydał decyzję stwierdzającą, że Open Life TU Życie S.A. proponował konsumentom ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie odpo­wiadające ich potrzebom (misselling).

W toku postępowania ustalono, że Open Life TU Życie S.A.:
➤ oferując konsumentom umowy UFK proponował produkty zawierające bardziej ryzykowne ubezpie­czeniowe fundusze kapitałowe, niż życzyli sobie te­go w ankiecie; przykładowo gdy konsument w an­kiecie zaznaczył, że akceptuje średnie ryzyko inwe­stycyjne, Spółka przedstawiała ofertę funduszy kapitałowych o podwyższonym ryzyku;
➤ zawierał z konsumentami umowy UFK na okres dłuższy, niż wskazany przez konsumentów, np. klie­nci zaznaczali, że są zainteresowani umową na maksymalnie 10 lat, a Open Life TU Życie propo­nował im umowy, które miały trwać znacznie dłu­żej – np. do ukończenia przez nich 85. roku życia. Takie działanie mogło narażać konsumentów na straty, gdyż w deklarowanym okresie na jaki chcieli zainwestować pieniądze, wybrane fundusze mogły nie tylko nie przynieść zakładanych zysków, a zre­alizować straty ze względu na konstrukcję produktu;
➤ wprowadzał niektórych konsumentów w błąd, oferując im umowy UFK nieadekwatne do ich pot­rzeb i profilu ryzyka określonych na podstawie wy­pełnionej ankiety, jednocześnie przedstawiając im do podpisu oświadczenie, przenoszące na nich odpo­wiedzialność za podjętą przez ubezpieczyciela decyzję oraz nie informując ich o jego rzeczywis­tych skutkach.

- Proponowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz profilowi ryzyka jest zakazane przez prawo polskie i europejskie. To działanie nieuczciwe, narażające konsumentów na poniesienie przez nich strat finansowych wyższych, niż są w stanie zaakceptować. To niewątpliwie również przejaw braku odpowiedzialności ze strony instytucji finansowej i nad­użycie zaufania klientów, którzy mają prawo oczekiwać, że ubezpieczyciel - jako instytucja zaufania publicznego - zaoferuje im produkt dostosowany do potrzeb i profilu ryzyka. Open Life TU Życie S.A. naruszył zbiorowe interesy konsumentów i za nieuczciwe praktyki został ukarany kwotą ponad 20 mln zł – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Prezes Urzędu uznał, że ubezpieczyciel Open Life TU Ży­cie naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożył łącznie karę finansową ponad 20 mln zł (20.011.600zł). Kwestionowane w decyzji praktyki przedsiębiorca stoso­wał od 2016 r. do drugiej połowy 2018 r. w zakresie misse­llingu, a w zakresie wprowadzania konsumentów w błąd - do końca 2018 r. Decyzja nie jest prawomocna i Spółka ma możliwość odwołać się do sądu.

Pomoc dla konsumentów:
☎ 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK