Nowe stawki jednorazowego odszkodowania za wypadki przy pracy lub chorobę zawodową ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-04-14

Nowe stawki jednorazowego odszkodowania
za wypadki przy pracy lub chorobę zawodową

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypad­ku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku obowiązują nowe kwoty. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pracownik otrzyma 1.033 zł. Z tytu­łu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niez­dolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego przysługuje 18.086 zł. Gdy do jednorazowego odszkodo­wania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas można liczyć na 93.014 zł.

Jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy kwota wynosi 46.507 zł. Zaś w sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają rów­nocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 93.014 zł i 18.086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przy­sługujące na każde z tych dzieci. Natomiast 18.086 zł przyznawane jest w sytuacji, gdy obok małżonka lub dzie­ci, uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego. Każdy z nich może otrzymać tą kwotę, niezale­żnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom. Wszystkie wymienione stawki są kwotami brut­to.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednora­zowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydawana jest ona w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji leka­rskiej oraz wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Wysokość jednorazowego odszkodowania ustala się we­dług stawek za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązujących w dniu wydania tej decyzji.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner