Od początku 2021 roku można zgłaszać się do małego ZUS plus ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Można zgłaszać się do małego ZUS plus

2021-01-04

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodar­czą na niewielką skalę, mogą od początku roku zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niż­szych składek na ubezpieczenia społeczne liczonych od dochodu. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. To oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni i nie przekroczyli rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł.

- Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w 2020 r. korzystały z ulgi mały ZUS plus i nadal spełniają kryteria, nie muszą składać nowego zgłoszenia do ubez­pieczeń. Mogą nadal w 2021 r. opłacać niższe składki. Natomiast przedsiębiorcy, którzy dopiero od 2021 r. chcą skorzystać z małego ZUS plus i spełniają warunki, muszą do 1 lutego 2021 r. wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktu­alnym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłosić się z ko­dem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92. – informu­je Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlas­kiego.

- Pozostali przedsiębiorcy tj. ci, którzy rozpoczną lub wznowią prowadzenie pozarolniczej działalności gospo­darczej albo spełnią warunki do ulgi po 24 stycznia 2021 r. (np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne), zgłaszają się do małego ZUS plus w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany – dodaje rzeczniczka.

Co ważne każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi przekazać ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II. z info­rmacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumenty te płatnik składa razem z kom­pletem rozliczeniowym za styczeń 2021 r. (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 15.02) lub w pierwszym miesiącu, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowa­dzoną w 2020r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca).

Dla kogo mały ZUS plus
Mały ZUS plus jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tysięcy zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

- Kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Nie zmienił się sposób obliczania minimalnej i maksymal­nej podstawy wymiaru składek. Mianowicie podstawa wy­miaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 zł a 3155,40 zł w 2021 roku) – mówi Katarzyna Krupicka.

Ulga, ale nie dla wszystkich
Z małego ZUS plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednocze­snym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność dla byłego lub obecne­go pracodawcy w ramach tego, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzo­wym.

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero zało­żyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodze­nia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

Okres korzystania z ulgi
Niższą składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie www.zus.pl.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner