Decyzje UM Białystok o naliczeniu kar za odśnieżanie ulic i chodników..
logo
czytaj E-gazety prasa online


Kary za odśnieżanie

2021-01-25

fot. RATIO

Zakończył się proces weryfikacji protokołów z kontroli fun­kcjonowania systemu zimowego utrzymania miasta w dniu 20 stycznia, oraz wyjaśnień złożonych przez Wykonawców prac w poszczególnych sektorach miasta.

W efekcie tej analizy podjęto decyzje o naliczeniu kar za niewłaściwą realizację umów. Za utrzymanie ulic głów­nych we wszystkich sektorach kary wyniosą 131.400 zł. Dodatkowo naliczono kary za złą jakość utrzymania chod­ników w dwóch sektorach. W sektorze III kara wyniesie 9.400 zł, a w sektorze IV - 8.000 zł. Łącznie za działania w dniu 20 stycznia zostało nałożonych 8 kar o łącznej wyso­kości 148.800 złotych.

Dodatkowo naliczono kary za wcześniejsze działania firm odpowiedzialnych z utrzymanie ulic w dniach 16, 17 i 18 stycznia. Kary zostały naliczone za nieskuteczne działania w zwalczaniu śliskości i naboju śnieżnego, brak możliwoś­ci likwidowania śliskości za pomocą piasku (piasek Wyko­nawcy zamarzł), brak posypywania newralgicznych ulic miasta, skrzyżowań i podjazdu mieszanką chlorku wapnia, soli i piasku. Wysokość naliczonej kary wynosi 131.400 zł.

Naliczono także karę za nieskuteczne działania Wykona­wcy przy zimowym utrzymaniu węzła Porosły (to dodatko­wa umowa podpisana po zakończeniu tej inwestycji). W tym przypadku kara wynosi 5.100 zł.

Na tym etapie postępowania Wykonawcy przysługuje wnie­sienie odwołania do sądu.

Anna Kowalska zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej/UM Białystok