Firma pożyczkowa MOGO ukarana za bezprawne pobieranie dodatkowych opłat...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Firma pożyczkowa MOGO ukarana za bezprawne pobieranie dodatkowych opłat

2021-01-22

fot. pixabay.com

• Ponad 320 tys. zł łącznej kary dla MOGO za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i obowiązek usunięcia ich trwających skutków – to decy­zja Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego.
• Przedsiębiorca ma zwrócić poszkodowanym konsume­ntom bezprawnie pobrane opłaty – należy złożyć w tym celu reklamację.
• Działania spółki łamały ustawę o kredycie konsumen­ckim i o ochronie konkurencji i konsumentów, były także sprzeczne z dobrymi obyczajami.

MOGO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie to firma udziela­jąca kredytów i pożyczek na zakup samochodu bądź pod zastaw samochodu. Firma pobierała od swoich klientów dodatkowe opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu. W sytuacji, kiedy konsument nie spłacał kredytu, spółka MOGO przejmowała przewłaszczony samochód. Zanim jednak dochodziło do sprzedaży samochodu, pojazdy parkowane były na płatnym parkingu i przedsiębiorca pobierał dodatkowe opłaty za tzw. postojowe, którymi obciążał konsumenta. Inną formą dodatkowych nakładów pieniężnych, których nie uwzględniano ani nie wymienio­no w umowie, były opłaty za holowanie samochodu. Te praktyki również generowały dodatkowe koszty dla dłuż­ników.

Spółka nie określiła za co będzie pobierać opłaty i jaki jest ich katalog. Umowy nie zawierały informacji o wysokości opłat z tytułu zaległości w spłacie pożyczki, w związku z tym konsumenci nie byli świadomi, jaka będzie ostate­czna wysokość zadłużenia wynikająca z zaciągniętej po­życzki. MOGO przekazywało konsumentom niepełne in­fo­rmacje na temat kosztów kredytu, które nie uwzględniały opłat związanych z czynnościami windykacyjnymi. Ponadto zdarzało się, że łączne kwoty pieniężne pobie­ra­ne przez firmę z tytułu zaległości w spłacie kredytu przekraczały limit ustawowy.

- Firma pożyczkowa MOGO swoimi praktykami naruszała zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorca wykorzy­stywał niewiedzę swoich klientów co do faktycznie pono­szonych kosztów związanych z umową - nie określał za co będzie pobierać opłaty i jaki jest ich katalog. Leżało to w sprzeczności nie tylko z prawem, ale również z dobrymi obyczajami. Ponadto Spółka pobierała również od konsu­mentów spóźniających się ze spłatą pożyczki opłaty przekraczające limit ustawowy – tłumaczy Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W czasie trwającego postępowania MOGO złożyło wnio­sek do UOKiK o wydanie decyzji zobowiązującej, jednak zaproponowane przez przedsiębiorcę działania były nie­wystarczające - niedostatecznie zabezpieczałyby interes konsumentów na przyszłość.

- Spółka działa jako instytucja pożyczkowa, a stosowane przez nią nieuczciwe praktyki uderzają w konsumentów znajdujących się nierzadko w trudnej sytuacji finansowej. Nie bez znaczenia pozostaje także szeroki zakres tery­to­rialny stosowania tych działań, obejmujący obszar całego kraju. Biorąc pod uwagę te okoliczności, nałożyłem na firmę pożyczkową MOGO karę ponad 320 tys. zł oraz zobowiązałem firmę do usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – do­daje Prezes UOKiK.

W jaki sposób MOGO ma usunąć negatywne skutki jej praktyki po uprawomocnieniu się decyzji:

Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować każdego konsumenta, od którego zostały pobrane opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu łącznie przekraczającego limit ustawowy o możliwości re­klamacji. Konsumencie, jeśli pobrano od Ciebie maksymalne odsetki oraz dodatkowe opłaty z ty­tułu zaległości możesz wystąpić do przedsiębio­rcy z wnioskiem o zwrot nadpłaconej kwoty poży­czki.
✔ MOGO na podstawie reklamacji konsumentów zwróci im uiszczone opłaty windykacyjne, pobra­ne przy jednoczesnym naliczeniu odsetek maksy­malnych za opóźnienie w spłacie pożyczki.
Spółka ma na to 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
✔ Firma ma złożyć oświadczenie na swojej stronie internetowej, w której przyzna się do stosowania zakwestionowanych praktyk. Powinno to zwiększyć wśród konsumentów wiedzę o przepisach chronią­cych ich prawa – oświadczenie wskazuje bowiem jakie działania przedsiębiorców podejmowane wo­bec konsumentów mogą być uznane za sprzeczne z prawem.

Więcej na stronie UOKiK-u.

Pomoc dla konsumentów:
☎ 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK

baner