Spółka Millennium Medica musi zawiadomić wszystkich konsumentów, z którymi zawarła umowy, o stwierdzeniu przez Prezesa UOKiK nieuczciwych praktyk rynkowych ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Millenium Medica z karą za nieuczciwe praktyki na pokazach

2021-09-02

fot. pixabay.com

• Zapraszanie na badania i wykorzystywanie ich wyni­ków, aby nakłonić konsumentów do zakupu materacy – tak działała spółka Millenium Medica.
• Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nakazał spółce naty­chmiastowe zaprzestanie tych praktyk i nałożył kary w łącznej wysokości prawie 280 tys. zł, w tym 50 tys. zł za udzielanie nieprawdziwych informacji podczas postępo­wania.
• Spółka musi też zawiadomić konsumentów, że mogą dochodzić roszczeń w sądzie.

Spółka Millenium Medica (dawniej Centrum Remedium) z Ostrowa Wielkopolskiego prowadzi sprzedaż na poka­zach Konsumenci dostawali zaproszenia na „bezpłatne bada­nie bez skierowania”, które miało obejmować „wszystkie ukła­dy i narządy”. Dzięki niemu mieli się dowiedzieć m.in., w jakim stanie jest ich system trawienny, kręgosłup, stawy, układ krążenia i nerwowy. Ulotki nie wspominały o komer­cyjnym charakterze spotkania. Widniała na nich tylko info­rmacja małym drukiem, że „w trakcie oczekiwania na wy­niki badania odbędzie się promocja ośrodka rehabilitacyj­nego”. Tymczasem głównym celem pokazu była sprzedaż materacy.

Druga zakwestionowana praktyka polegała na wprowa­dzaniu konsumentów w błąd co do stanu ich zdrowia. Badania były przeprowadzane przy pomocy pulsoksyme­tru HSR. W grudniu 2018r. Prezes Urzędu Rejestracji Pro­duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wycofał to urządzenie z obrotu i używania. W uzasadnieniu jego prawomocnej decyzji można przeczy­tać: „wyniki pojedynczego badania nie mogą stanowić podstawy do planowanej terapii ani wyciągania wniosków diagnostycznych, w szczególności w przypadku używania tego urządzenia (programu) przez osoby, które nie są leka­rzami”. Tymczasem na pokazach organizowanych przez Millenium Medica badania pulsoksymetrem przeprowa­dzały osoby bez wyższego wykształcenia medycznego, głównie handlowcy, którzy następnie przekonywali do zakupu produktów mających wspomagać leczenie czy rehabilitację.

- Wprowadzanie konsumentów w błąd jest niedopuszcza­lne, a już szczególnie naganne jeśli dotyczy tak wrażli­wych kwestii jak zdrowie. Prawdopodobnie wiele osób nie przyszłoby na pokaz, gdyby ulotki nie sugerowały medy­cznego celu spotkania, tylko rzetelnie informowały o jego handlowym charakterze. Ponadto Millenium Medica wy­korzystywała obawy konsumentów o zdrowie i przekazy­wała im niewiarygodne wyniki badań po to, aby wpłynąć na ich decyzje zakupowe i nakłonić do nabycia materacy – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konku­rencji i Konsumentów.

Millenium Medica musi pod rygorem natychmiastowej wykonalności zaprzestać stosowania zakwestionowanych praktyk. Oprócz tego Prezes UOKiK nałożył na nią kary finansowe w łącznej wysokości 275.212 zł, w tym 50 tys. zł za udzielanie nieprawdziwych informacji podczas postę­powania. Na żądanie przedstawienia ulotek z zaproszenia­mi na pokazy wysyłanych do konsumentów, spółka przy­słała tylko neutralny wzór z informacją o celu, miejscu, terminie spotkania, i możliwości otrzymania vouchera oraz zaprzeczyła, że używa także innych. Tymczasem Prezes UOKiK z sygnałów od rzeczników konsumentów i Inspekcji Handlowej wiedział także o drukach zachęcających do rejestrowania się na bezpłatne badania.

- Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji i dokumentów na żądanie Prezesa UOKiK. Powinni to robić w sposób pełny i rzetelny, tymczasem Millennium Medica wprowadzała nas w błąd, próbując utrudnić prowadzenie postępowania – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Spółka musi także zawiadomić wszystkich konsumentów, z którymi zawarła umowy, o stwierdzeniu przez Prezesa UOKiK nieuczciwych praktyk rynkowych. W listach tych znajdzie się również informacja o tym, że każdy poszko­dowany może żądać naprawienia wyrządzonej szkody i dochodzić swoich roszczeń w sądzie. Pomocna w tym będzie prawomocna decyzja Prezesa UOKiK, gdyż jego ustalenia co do stosowania praktyki są dla sądu wiążące. Jeśli potrzebne będzie wsparcie procesowe, warto zwró­cić się do rzeczników konsumentów.

Pokazy – projekt zmian prawnych
Urząd przygotował propozycje przepisów, które powinny wyeliminować znaczną część nieuczciwych praktyk, do których dochodzi podczas sprzedaży na pokazach. Trwają już rządowe prace nad tym projektem – obecnie jest w uzgodnieniach i konsultacjach. Przypominamy najważniej­sze proponowane zmiany:

✔ Prawo do odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem lub na odległość.    
✔ Zakaz zawierania umów dotyczących usług finansowych podczas pokazów i wycieczek.    
✔ Zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej podczas pokazu, wycieczki czy nieumówionej wizyty w domu konsumenta.
✔ Zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa.

Pomoc dla konsumentów:
☎ 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka


Tekst - Biuro Prasowe UOKiK

baner